Kritériá pre 3-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025

6456 H  kaderník/kaderníčka
6424 H manikérka/pedikérka
6462 H barbier/barbierka
8576 H umelecký parochniar a maskér/umelecká parochniarka a maskérka

denné štúdium  pre školský rok 2024/2025

Žiaci budú prijatí do 3-ročného učebného odboru 6456 H  kaderník/kaderníčka , 6424 H manikérka/pedikérka, 6462 H barbier/barbierka a 8576 H umelecký parochniar a maskér/umelecká parochniarka a maskérka

bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijatia

 1. Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru bez výchovných predmetov (slovenský jazyk alebo vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, prírodoveda alebo biológia, fyzika, chémia ) za  1.polrok 9.ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov. V prípade, že uchádzač má uvedené dva cudzie jazyky, berie sa do úvahy iba jeden, ten, za ktorý má lepšie známku. V prípade rovnosti  , dosiahnutého prospechového priemeru  bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechovým priemerom z uvedených predmetov v 2.polroku 8.ročníka.   
 2. Žiak nesmie mať v 1. polroku 9. triedy ZŠ známku nedostatočný (5).
 3. Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v poslednom ročníku ZŠ (1.polrok 9.ročník).

Požiadavky na zdravotný stav

 • Vyžaduje sa dobrý zdravotný  stav, dobrá funkcia pohybového systému.
  Štúdium sa neodporúča pri nasledovných diagnózach: poruchy funkcií pohybového aparátu horných a dolných končatín, poruchy chrbtice a jemnej motoriky horných končatín, chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy poruchy zraku, reči a poškodenia sluchu, epileptické záchvaty, ochorenia nervovej sústavy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám. Vhodnosť štúdia pri daných diagnózach by mal posúdiť lekár.

Na základe usmernení Ministerstva školstva zo dňa 26.1.2022, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára k prihláške nie je potrebné.

Povinnými prílohami prihlášky o štúdium sú:

 • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a
  prevencie nie staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania, predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
 • Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olym-piáde alebo súťaži.
V školskom roku 2024/2025 otvárame  2 triedy s počtom žiakov .
kaderník/kaderníčka 20 , manikérka-pedikérka 11 , barbier/barbierka 20, umelecký parochniar a maskér/umelecká parochniarka a maskérka 9.

2.kolo prijímacieho konania

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59
hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Dokument na stiahnutie tu:

Prihláška na štúdium na strednej škole pre deviatakov (na stiahnutie)

<- Späť na prijímacie konanie

    Kritéria prijímacieho konania do 1.ročníka 3-ročných učebných odborov na školský rok 2024/25 boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 25.01.2024 a v Rade školy dňa 05.02.2024.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.