Kritériá pre 3-ročný študijný odbor pre školský rok 2021/2022

6456 H  kaderník,
6424 H manikér-pedikér,
6462 H barbier
8576 H umelecký parochniar a maskér

denné štúdium  pre školský rok 2021/2022

Žiaci budú prijatí do 3-ročného učebného odboru 6456 H  kaderník , 6424 H manikér-pedikér, 6462 H barbier a 8576 H umelecký parochniar a maskér

bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijatia

  1. Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru bez výchovných predmetov (slovenský jazyk alebo vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, mate-matika, prírodoveda alebo biológia, fyzika, chémia ) za 1.polrok 9.ročníka ZŠ do stanove-ného počtu prijímaných žiakov. V prípade, že uchádzač má uvedené dva cudzie jazyky, berie sa do úvahy iba jeden, ten, za ktorý má lepšie známku. Uchádzačom, ktorí majú na prihláške za predmet, ktorý sa započítava do priemerného prospechu v 1.polroku 9.ročníka uvedené slovné hodnotenie alebo „absolvoval“, bude toto hodnotenie nahradené znám-kou z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.     
  2. Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v poslednom ročníku ZŠ (1.polrok 9.ročník) na tretí stupeň a štvrtý stupeň.
  3. Žiak nesmie mať v 1. polroku 9. triedy ZŠ známku nedostatočný (5).
  4. Požiadavky na zdravotný stav:

Požiadavky na zdravotný stav

  • Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.
  • uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.

Na základe usmernení Ministerstva školstva zo dňa 26.1.2021, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára k prihláške nie je potrebné.

V školskom roku 2021/2022 otvárame  2 triedy s počtom žiakov 54.
kaderník 24, manikér-pedikér 8, barbier 14, umelecký parochniar a maskér 8

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

         Kritéria prijímacieho konania do 1.ročníka 3-ročných učebných odborov na školský rok 2021/2022 boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 19.11.2020 a v Rade školy dňa 22.10.2020

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.