LEONARDO DA VINCI 2010

V rámci Programu celoživotného vzdelávania , podprogramu Leonardo da Vinci www.saaic.sk , vypracovala naša škola dva mobilitné projekty , LDV IVT pre žiakov školy a LDV PLM pre absolventov.
Projekt pre žiakov bol vypracovaný pod názvom ,,Odborná prax v prevádzkach služieb v starostlivosti o vzhľad“ a projekt pre absolventov pod názvom ,,Rozvíjanie profesijných zručností v prevádzkach služieb v rámci EU“. Obidva projekty boli schválené Národnou agentúrou SAAIC. Po ich schválení sa žiaci a absolventi zúčastnili odborných stáží v nemeckom meste Lipsko a jeho časti Schkeuditz v spolupráci so spoločnosťou Vitalis GmbH. Projekt pre absolventov prebiehal v termíne 8.8.2010 – 4.9.2010 a zúčastnilo sa ho 10 absolventov našej školy zo študijného odboru kozmetik, nadstavbového štúdia vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy a učebného odboru kaderník. V termíne od 5.9.2010 do 25.9.2010 prebiehal projekt pre žiakov, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy zo študijného odboru kozmetik a učebných odborov kaderník a manikér-pedikér. S absolventami školy sa stáže zúčastnila jedna majsterka OV a so žiakmi jedna majsterka OV a jedna učiteľka, ako pedagogický dozor.

Účelom stáží bolo rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti, spoznať nové technológie a metódy, adaptovať sa v novom pracovnom prostredí, oboznámiť sa s krajinou, jej kultúrou a osvojiť si jazykové znalosti. V odbore kaderník získali účastníci nové poznatky najmä v oblasti techník strihania, farbenia a melírovania vlasov a tiež spoločenských výčesov. V odbore kozmetik sa stretli so starostlivosťou o celé telo, nielen o pleť a dekolt a v odbore manikér – pedikér získali nové poznatky o aktuálnych trendoch modelovania a zdobenia nechtov a spoznali nové techniky v starostlivosti o nohy. Na základe získaných vedomostí a zručností účastníci nadobudli lepšiu pozíciu uplatnenia sa na trhu práce. Po absolvovaní zahraničnej stáže získali poznatky, ktoré môžu využiť pri vytvorení pracovnej pozície v podnikaní so zameraním na oblasť služieb kaderníctva, kozmetiky a manikúry-pedikúry, rozšírili svoje odborné vedomosti a zručnosti, ktoré tiež mali možnosť porovnať, získali väčšie sebavedomie a odvahu komunikovať v cudzom jazyku.

Výber účastníkov sa konal na základe kritérií, ktorými boli prospech počas štúdia, úroveň komunikácie v cudzom jazyku, aktivita na odbornom výcviku a odbornej praxi počas štúdia, účasť a umiestnenie sa na odborných súťažiach, prezentácia SOŠ v salónoch a na výstavách, vykonávanie kaderníckych, kozmetických a manikérsko-pedikérskych služieb v domovoch dôchodcov, v domovoch sociálnych služieb , osobnostné predpoklady a pod.
Stáž sa uskutočnila v meste Lipsko. Prijímajúcou organizáciou bola spoločnosť Vitalis GmbH, ktorá bola vybratá na základe rozhovoru so zástupcom spoločnosti. Zabezpečila nám ubytovanie, stravu, spoluprácu s kaderníckymi, kozmetickými a manikérskymi salónmi priamo v rámci mesta Lipsko a časti mesta Lipsko Schkeuditz, v ktorých žiaci a absolventi pracovali, cestovné lístky v rámci Nemecka počas trvania stáži, program na využitie voľného času – navštívili rôzne kultúrne pamiatky a výstavy v Lipsku a Drážďanoch, 2-dňový výlet v Berlíne , ZOO, mali možnosť využiť športové aktivity ako plávanie, plážový volejbal, diskotéku a taktiež mali pripravené víkendové záhradné grilovanie.
Doprava pre účastníkov stáží z Bratislavy do Lipska a z Lipska do Bratislavy bola zabezpečená medzinárodným vlakom ICE s prestupom v Drážďanoch.

Pred stážou sa účastníci zúčastňovali jazykovej prípravy – pre účastníkov bola vypracovaná jazyková príručka odbornej terminológie a konal sa jazykový kurz, ktorý bol zameraný na základné komunikačné termíny používané pri práci, cestovaní, ubytovaní, stravovaní a zdravotných problémoch. Taktiež boli oboznámení s kultúrou a pamiatkami krajiny, v ktorej sa stáže konali.
Odborná príprava absolventov bola organizovaná vo dvojiciach. V kaderníckych salónoch vykonávali umývanie vlasov, strihanie, farbenie a melírovanie a spoločenské účesy. V kozmetickom salóne manikúru, ošetrovanie pleti, masáž a úpravu obočia. V manikérskom salóne masáž rúk, gélové nechty, zdobenie nechtov a ošetrovanie nôh novými technikami. Všetky tieto odborné činnosti vykonávali získanými zručnosťami, ale tiež novými technikami, ktoré sa naučili počas stáže.
Dĺžka mobility bola 4 týždne pre absolventov a 3 týždne pre žiakov.

Účastníci dostali po skončení stáže certifikát o absolvovaní stáže v Nemecku v danej profesii, s uznaním zručností, ktorý im má pomôcť zvýšiť kredit k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce.Taktiež dostali Europass-Mobility.
Odborná stáž bola pre účastníkov prínosom v ich ïalšom odbornom rozvoji. Získali nové poznatky a skúsenosti nie len po odbornej stránke, ale tiež v oblasti podnikania a ekonomiky, zlepšili si odborné zručnosti v jednotlivých profesiách, oboznámili sa s novými pracovnými technikami a postupmi, zdokonaľovali sa v samostatnej práci so zákazníkom , v prístupe k zákazníkovi, zlepšili si komunikáciu v nemeckom jazyku. Veľmi rýchlo sa naučili adaptovať v novom prostredí a v nových podmienkach. Získali výraznejšie poznatky o kultúre a mentalite krajiny, o pracovej disciplíne. Stáž zároveň rozvinula v účastníkoch samostatnosť,súdržnosť, kolegialitu , podporu a vzájomnú pomoc.

V konečnom zhodnotení projektov možno skonštatovať, že obidve stáže mali veľký úspech a pozitívne hodnotenie medzi účastníkmi. Zo zistení, na základe vyplnených dotazníkov a rozhovorov s účastníkmi stáží, chceme pokračovať v príprave mobilitných projektov, ako dôležitej zložky prípravy na povolanie našich žiakov a absolventov.