LEONARDO DA VINCI 2012

Aj v roku 2012 sa naša škola zapojila do programu celoživotného vzdelávania a v rámci prierezového programu Leonardo da Vinci a vypracovala Projekt mobility pre cieľovú skupinu IVT – žiaci v počiatočnej odbornej príprave s názvom Získanie nových zručností v beauty službách. Po vypracovaní a podaní nám bol projekt schválený Národnou agentúrou SAAIC.

Projekt sa realizoval v dvoch turnusoch v krajinách Nemecko a Anglicko. Stáž v prvom turnuse sa konala v termíne od 16.septembra 2012 do 6.októbra 2012 v nemeckom meste Lipsko. V druhom turnuse sa stáž konala v termíne od 23.septembra 2012 do 14.októbra 2012 v anglickom meste Portsmouth. V každom turnuse sa stáže zúčastnila skupina 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby.
Prijímajúce organizácie boli vybrané na základe dobrých predchádzajúcich skúseností . Prijímajúcou organizáciou v Nemecku bola spoločnosť Vitalis GmbH a v Anglicku spoločnosť Tellus Group.
Účastníkmi stáže boli žiaci študijných odborov kaderník-vizážista a kozmetik, učebných odborov kaderník a manikér-pedikér a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika.
Účastníci mali pred stážou zabezpečenú odbornú, jazykovú a kulturálnu prípravu, dopravu, poistenie, ubytovanie, prácu v salónoch, program na voľný čas a cestovné lístky na miestnu dopravu.
Odbornosť projektu bola zameraná na komplexnú starostlivosť o vzhľad človeka. Účelom stáže bolo spoznať nové metódy a technológie práce, rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti, adaptovať sa v novom pracovnom prostredí, oboznámiť sa s krajinou, jej kultúrou a v neposlednom rade si osvojiť jazykové znalosti.

Počas zahraničnej odbornej stáže si jednotliví účastníci rozšírili svoje odborné vedomosti a zručnosti, získali nové poznatky v oblasti technologických postupov a zároveň sa oboznámili aj s novými ekologickými prípravkami na prírodnej báze používanými v daných odboroch, spoznali pracovnú disciplínu a rozšírili si vedomosti z histórie a kultúry daných krajín . Väčšina žiakov získala vyššie sebavedomie v komunikácii v cudzom jazyku, nakoľko komunikácia sa konala v reálnom prostredí.
Salón vo Vitalise viedla odborníčka v oblasti služieb zameraných na starostlivosť o vzhľad človeka a v súkromných salónoch sa žiakom venovali vysoko kvalifikovaní odborníci. V Anglicku žiaci pracovali v salónoch v rámci mesta Portsmouth a tiež sa im venovali vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorí zároveň ocenili zručnosti našich žiakov.
Kritériami pre výber účastníkov stáže boli prospech a správanie sa počas štúdia, aktivita na odbornom výcviku a odbornej praxi počas štúdia, účasť a umiestnenie sa na odborných súťažiach, prezentácia SOŠ v salónoch a na výstavách, vykonávanie kaderníckych, kozmetických a manikérsko-pedikérskych služieb v domovoch dôchodcov, v domovoch sociálnych služieb a tiež dochádzka do školy.
Všetci účastníci stáže dostali dokument Europass Mobility, ďalej Certifikát potvrdený prijímajúcou organizáciou a tiež uznanie nadobudnutých zručností domácou inštitúciou. Týmito dokumentmi si môžu zvýšiť kredit a tým dosiahnuť lepšiu pozíciu uplatnenia sa na trhu práce.

V rámci voľného času žiaci v Nemecku navštívili rôzne pamiatky v mestách Lipsko, Berlín a Drážďany. Voľný čas využívali tiež na rôzne športové aktivity, stretnutie v klube či diskotéky, kde sa stretávali s účastníkmi stáže z Portugalska, Maďarska, Španielska a Poľska. V Anglicku žiaci počas víkendov navštívili mestá Londýn a Brighton, kde videli veľa pamiatok, ako Buckinghamský palác, Londýnske oko, Tower Bridge, Parlament, Big Ben, prešli sa najznámejšími ulicami Londýna Oxford Street či Piccadilly, v Brightone navštívili Royal Pavilion, v Portsmouth Spinnaker Tower, Blue Reef Aquarium a absolvovali vychádzky po pobrežímora. Vždy v utorok a štvrtok sa stretávali s účastníkmi stáže z Talianska, Saudskej Arábie a z Česka, kde si navzájom predstavovali svoje krajiny a približovali si svoje zvyky.

Stáž mala v obidvoch turnusoch veľký úspech a pozitívne hodnotenie účastníkov. Žiaci boli spokojní a mnohí z nich by sa chceli opäť zúčastniť podobnej stáže. Z toho vyplýva, že škola sa bude aj naďalej vrámci možností zapájať do podobných projektov.
Veľkým pozitívom projektu je veľmi dobrá úroveň financovania, ktorá umožňuje bezproblémové zvládnutie mobility aj pre žiakov zo sociálne slabších rodín.