Podcast – Duálne vzdelávanie v teórii aj praxi

Viera Cedulová, sama hrdá absolventka strednej odbornej školy, v súčasnosti pôsobí ako hlavná majsterka na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky v Bratislave a má bohaté skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Okrem toho, že je jej pracovnou náplňou, venovala sa mu aj v diplomovej práci a tejto téme zostane verná aj pri rigoróznom štúdiu.

Ako sa vaša škola dostala k duálnemu vzdelávaniu?

Viera Cedulová, hlavná majsterka na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky v Bratislave
archív V. Cedulová

S mnohými zamestnávateľmi sme spolupracovali ešte pred zavedením systému duálneho vzdelávania. V Bratislave je veľa salónov a tým, že sme škola zameraná na beaty služby, nás oslovovalo veľa zamestnávateľov, ktorí ponúkali žiakom možnosť absolvovať odborný výcvik v ich salónoch alebo ponúkali prácu pre absolventov. Naopak mnohí žiaci si našli zamestnávateľa, u ktorého chceli praxovať. Keď sa zaviedol systém duálneho vzdelávania, hneď na začiatku sme mali záujem zapojiť sa doňho. Určitým problémom, myslím, že nielen u nás, ale vo viacerých školách, bolo nájsť zamestnávateľa so záujmom o duálne vzdelávanie. Skúšali sme oslovovať zamestnávateľov, ale stále sa systému akoby obávali. Mali záujem o žiakov, ale naďalej iba v rámci poskytovania odborného výcviku na základe dohody. Duál bol pre nich zo začiatku akýmsi postrachom. Obávali sa nových povinností, možno finančných nákladov.

Čo alebo kto prelomil tieto prvotné problémy?

Oslovil nás zamestnávateľ, ktorý mal v Bratislave viacero salónov, že má záujem ísť s nami do duálneho vzdelávania. Po úvodných stretnutiach a úspešnej komunikácii sme podpísali duálnu zmluvu. Následne sme zorganizovali stretnutie zamestnávateľa so žiakmi, ktorých prijali na štúdium učebného odboru kaderník, a ich rodičmi.  Zo žiakov, ktorí prejavili záujem, si zamestnávateľ vybral štyroch, s ktorými podpísal učebné zmluvy. Žiaľ, našu spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania zrušili pre personálne a organizačné zmeny zamestnávateľa. Žiakov prebral nový zamestnávateľ, s ktorým spolupracujeme doteraz. Ide o spoločnosť Frisőr Klier, s r. o. Zo štyroch pôvodných žiakov však mali záujem o duálne vzdelávanie iba dvaja. S odstupom času musím povedať, že aj táto negatívna skúsenosť, ktorú sme mali hneď na začiatku, nás posunula ďalej. Momentálne už máme zazmluvnených siedmich zamestnávateľov. Žiaci sa aktuálne pripravujú u štyroch z nich.

Majú okrem duálneho vzdelávania žiaci vašej školy ešte iné možnosti získať praktické skúsenosti?

Naša škola umožňuje žiakom absolvovať odborný výcvik na všetkých troch líniách. To znamená odborný výcvik u nás v škole, u zamestnávateľa v rámci zmluvy o poskytnutí odborného výcviku a tiež v rámci duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy. V prípade duálu vidíme, že žiaci aj rodičia majú väčšie informácie a rozhľad, osveta je úplne iná, ako bola na začiatku. Vnímali sme napríklad v rámci dní otvorených dverí, že rodičia sú podstatne viac  informovaní, že tieto informácie dostávajú už na základných školách.

Sú beauty služby v spojitosti s duálnym vzdelávaním a spolupráci so zamestnávateľmi v niečom špecifické?

Spolupráca v rámci systému duálneho vzdelávania je v beaty službách náročnejšia, lebo v týchto službách sú to väčšinou menšízamestnávatelia. Určite je rozdiel medzi veľkou firmou a tým, keď si kaderníčka alebo kozmetička vezme jedného, maximálne dvoch žiakov. Malý zamestnávateľ, živnostník si musí zarobiť sám na seba a popritom sa venovať žiakovi. Čo sa týka spolupráce so zamestnávateľmi, celkovo sa teším, ako to funguje. Trápili ma však názory niektorých zamestnávateľov, že žiakov v škole málo naučíme. Snažíme sa odovzdať žiakom maximum. Žiak musí aj sám prejavovať záujem prijímať vedomosti a zručnosti a využívať možnosti, ktorému škola dáva. Viacerí zamestnávatelia sa sami presvedčili, že žiaci sú na strednej škole v období, keď sa vyvíjajú a práca s nimi často nie je jednoduchá. V končiacich ročníkoch je to už lepšie. Je to aj tým, že sú dospelejší. Počas štúdia na strednej škole prešli určitými prekážkami, ktoré sme im pomohli zdolať.

Takže aj vy máte skúsenosť, že žiaci sa postupne vyvíjajú a formujú aj vďaka praktickým skúsenostiam, zodpovednosti a povinnostiam.

Áno. Niektorí sa zo začiatku bránia povinnostiam a protestujú svojimi študentskými spôsobmi. Ak pochopia, že taká cesta nikam nevedie, stanú sa z nich šikovní odborníci. Na začiatku našich skúseností s duálnym vzdelávaním, keď žiakov prevzal Frisőr Klier, žiaci boli najskôr nespokojní, vymýšľali a špekulovali, postupom času to dospelo k vzájomnej ústretovosti a pochopeniu. Zaznamenali sme veľký posun. Máme prvých dvoch absolventov tohto systému vzdelávania a obidvaja ostali pracovať u zamestnávateľa, u ktorého sa odborne vzdelávali a získavali praktické zručnosti.

Prax s duálnym vzdelávaním ste využili aj pri vlastnom vzdelávaní a stalo sa témou vašej diplomovej práce.

Keď som uvidela medzi zverejnenými témami diplomových prác tému zameranú na duálne vzdelávanie, celkom ma zahrialo. Vo výbere témy ma utvrdilo, že sme v tom čase už mali skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Keď som písala prácu, duálne vzdelávanie u nás naplno fungovalo, takže išlo o vzájomné dopĺňanie a určitý transfer z praxe do teórie a naopak. Práca ma zároveň prinútila hlbšie sa venovaťnapríklad legislatívnym náležitostiam, ktoré som potrebovala použiť. Zamýšľala som sa nad tým, ako sme všetko riešili v praxi.

Čomu konkrétne v súvislosti s duálnym vzdelávaním ste sa v práci venovali?

Moja práca mala názov Skúsenosti s duálnym systémom vzdelávania na stredných odborných školách. Skúsenosti z našej školy som porovnávala so skúsenosťami školy zameranej na dopravu a školy, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti obchodu a služieb. Momentálne si podávam prihlášku na rigorózne štúdium, kde by som sa tiež chcela zamerať na duálne vzdelávanie a rozšíriť tému, ktorej som sa venovala v diplomovej práci.

Ako sa vám darí prakticky postupovať a rozširovať prepojenie teórie s praxou v škole?

Veľmi nás teší, keď sú z našich žiakov úspešní absolventi, a ešte viac, ak sú z nich aj úspešní zamestnávatelia. K takýmto patria aj zakladatelia úspešnej siete barbierskych salónov, ktorí patria k špičke v týchto službách. Máme s nimi uzatvorenú duálnu zmluvu, v rámci ktorej pripravujú žiakov pre prax v odbore barbier. Tento odbor je prvý rok v experimentálnom overovaní. Okrem toho poskytujú ďalším našim žiakom odborný výcvik na základe zmluvy. Keď vznikne takéto prepojenie, tak je to úžasný pocit. Snažíme sa posúvať stále ďalej. Verím, že budeme napredovať v kvalite vzdelávania i v spolupráci so zamestnávateľmi.