SOŠ kaderníctva a vizážistiky medzi troma najlepšími

V roku 2017 Európska komisia vyhlásila iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností. Jej cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zaháňala podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konali na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

V rámci Európskeho týždňa vyhlásila SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu aj súťaž o najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku . Európsky týždeň odborných zručností prebiehal od 20. – 24. novembra 2017 a sprievodné aktivity od.1.9.-31.12.2017. Cieľom 2.ročníka súťaže Európskeho týždňa odborných zručností bolo zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu organizovaním rôznych podujatí zameraných na podporu a rozvoj odborných zručností a zamestnanosti, ktoré propagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP.

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave sa zapojila do aktivít Európskeho týždňa spolu s 34 organizáciami na Slovensku. Svoje aktivity zamerala na skvalitnenie OVP a spolupráca so zamestnávateľmi, poskytovanie služieb širokej verejnosti, domovom sociálnych služieb a domovom dôchodcov, celoživotné vzdelávanie a zapájanie sa do projektov Erasmus+, ; informovanie o certifikácii školy medzinárodnou spoločnosťou International Education Society IES , prezentáciu školy na rôznych výstavách, prezentačných podujatiach a súťažiach. Zapojili sa pedagógovia, žiaci, rodičia, zamestnávatelia, verejnosť aj okolitá komunita.
Hodnotiacimi kritériami vyhodnotenia súťaže boli : relevantnosť , kreatívnosť , zapojené skupiny a prínos podujatia pre všetkých zapojených aktérov.
Komisia vyhodnotila tri najlepšie organizácie na Slovensku , ktoré získali finančné ocenenie a SOŠ kaderníctva a vizážistiky bola jednou z nich