STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2008

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogických a vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúsenosti a talentu mládeže. Cieľom je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakokov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno – teoretické a odborno – praktické schopnosti žiakov, upevòovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo dňa 02.04.2008 na SPŠE K. Adlera v Bratislave. Slávnostné vyhodnotenie bolo 4.04.2008 v Dome kultúry v Dúbravke. Naša škola mala zastúpenie v dvoch súťažných odboroch s troma prácami. Michaela Tesárová a Petra Kaczová z triedy 2.VS prezentovali prácu na tému Pleťová kozmetika a kozmetické prístroje v odbore 06 Zdravotníctvo. V tomto súťažnom odbore celkovo prezentovali 14 prác z gymnázií a združených škôl. Ïalšie dve práce mali zastúpenie v súťažnom odbore 17 – pedagogika, psychológia, sociológia a problematika voľného času. Prácu s názvom Michael Jacskon King of Pop prezentoval Mário Kršák z triedy 3.KA. Prácu s názvom Môj pohľad na život zvierat prezentovala Petra Šikulová z triedy 2.KO – získala mimoriadne ocenenie. V tomto súťažnom odbore celkovo prezentovali 11 prác z gymnázií a združených škôl.