Kritériá prijímacieho konania do 2-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2024/2025

6456  H  kaderník, kaderníčka
6424 H manikér-pedikér
6462 H barbier 
8576 H umelecký parochniar a maskér

externé (večerné) – skrátené štúdium  pre školský rok 2024/2025

Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl

Žiaci budú prijatí do  2-ročného externého-večerného štúdia 6456  H  kaderník, 6424 H manikér-pedikér, 6462 H barbier a 8576 H umelecký parochniar a maskér pre školský rok 2024/2025 bez prijímacích skúšok  

Podmienky prijatia

  1. Uchádzači dosiahli min. 18 rokov veku.
  2. Uchádzači musia byť absolventmi strednej školy
  3. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  na vysvedčení v 2.polroku posledného ročníka SŠ do  počtu prijímaných   žiakov

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2024/25 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 28.
(6456  H  kaderník 8, 6424 H manikér-pedikér 8, 6462 H barbier 8 a 8576 H umelecký parochniar a maskér 8)

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenou kópiou  vysvedčenia z posledného ročníka SŠ resp. výučný list alebo maturitné vysvedčenie do 31.mája 2021.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného  externého-večerného štúdia 6456  H  kaderník, 6424 H manikér-pedikér, 6462 H barbier  a 8576 H umelecký parochniar a maskér pre školský rok 2021/22 boli prerokované na pedagogickej rade  25.01.2024 a Rade školy 05.02.2024.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.