Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2024/2025

6426 L  podnikanie v remeslách a službách

externé – večerné štúdium  pre školský rok 2024/2025

Štúdium je určené pre absolventov 3-ročného učebného odboru kaderník

Žiaci budú prijatí do 2-ročného nadstavbového podnikanie v remeslách a službách bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

  1. Uchádzači dosiahli min. 18 rokov veku.
  2. Uchádzači musia byť absolventmi 3-ročného učebného odboru kaderník a preukázať sa minimálne 1-ročnou súvislou praxou v odbore.    
  3. Uchádzači budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  v 3. ročníku v II. polroku   SOŠ  do  stanoveného   počtu prijímaných žiakov.              

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2024/2025 otvárame 1/3 triedy s počtom žiakov 15.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenou kópiou vysvedčenia z 3.ročníka SOŠ, záverečnej skúšky , výučného listu a potvrdenie o praxi  do 31.mája 2021.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného nadstavbového štúdia vlasová kozmetika, externé-večerné štúdium,   na školský rok 2024/2025 boli prerokované na pedagogickej rade 25.01.2024 a Rade školy 05.02.2024.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.