Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium pre školský rok 2023/2024

6423 L starostlivosť o ruky a nohy

denné štúdium  pre školský rok 2023/2024

Štúdium je určené pre absolventov 3-ročného učebného odboru manikér-pedikér

Žiaci budú prijatí do 2-ročného nadstavbového štúdia starostlivosť o ruky a nohy bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

  1. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  za 1. polrok 3. ročníka   SOŠ  /resp. 2.polrok 3.roč. u uchádzačov, ktorí ukončili SOŠ v predchádzajúcich šk. rokoch /do  stanoveného   počtu prijímaných   žiakov ,za podmienky úspešného ukončenia 3-ročného učebného odboru manikér-pedikér            

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2023/2024 otvárame  1/3 triedy s počtom žiakov 8.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenými kópiami vysvedčení  z 1., 2., a 1.polroka  3.ročníka, prípadne overenú kópiu výučného listu do 31.mája 2023.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného nadstavbového štúdia starostlivosť o ruky a nohy , denné štúdium, na školský rok 2021/22 boli prerokované na pedagogickej rade 19.11.2020 a Rade školy 22.10.2020.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.