Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2024/2025

6446  N  kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka 
6425  N  kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka

denné štúdium  pre školský rok 2024/2025

Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou

Žiaci budú prijatí do 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka  a  6425  N  kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka denné štúdium, bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

  1. Uchádzači musia byť absolventmi strednej školy s maturitou
  2. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  na maturitnom vysvedčení do  počtu prijímaných   žiakov.  

Požiadavky na zdravotný stav

Štúdium sa neodporúča pri nasledovných diagnózach: poruchy funkcií pohybového aparátu horných a dolných končatín, poruchy chrbtice a jemnej motoriky horných končatín, chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy poruchy zraku, reči a poškodenia sluchu, epileptické záchvaty, ochorenia nervovej sústavy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám. Vhodnosť štúdia pri daných diagnózach by mal posúdiť lekár.

V školskom roku 2024/2025 otvárame 1 triedu.
(6446  N  kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka , 6425  N  kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka )

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia do 7. júna 2024.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik-vizážista a  6425  N  kaderník-vizážista  denné štúdium ,  pre školský rok 2024/25 boli prerokované na pedagogickej rade 25.01.2024 a Rade školy 05.02.2024.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.