Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2023/2024

6446  N  kozmetik  
6425  N  kaderník-vizážista

denné štúdium  pre školský rok 2023/2024

Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou

Žiaci budú prijatí do 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik  a  6425  N  kaderník-vizážista denné štúdium, bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

  1. Uchádzači musia byť absolventmi strednej školy s maturitou
  2. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  na maturitnom vysvedčení do  počtu prijímaných   žiakov.  

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2023/2024 otvárame  1 triedu s počtom žiakov 20.
(6446  N  kozmetik 10, 6425  N  kaderník-vizážista 10)

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia do 31.mája 2023.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik a  6425  N  kaderník-vizážista  denné štúdium ,  pre školský rok 2021/22 boli prerokované na pedagogickej rade 19.11.2020 a Rade školy 22.10.2020.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.