Stretnutie rodičov a pedag. zamest. v šk. r. 2019/20

Triedne aktívy 21.11.2019 od 16.00 hod. Vážení rodičia,  pozývame Vás na konzultačné stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/20. Na začiatku prebehne v telocvični voľba rodičov do Rady školy. Potom budú nasledovať konzultácie, ktoré budú prebiehať  po 16.00 hod v učebniach podľa rozpisu pre všetky triedy denného štúdia. V rámci konzultácii budú rodičia informovaní o prospechu a dochádzke žiakov, systéme duálneho vzdelávania, čo znamená vykonávať prax na pracovisku zamestnávateľa, rýchlejšie sa zapracovať pre potreby praxe a tiež možnosť u svojho zamestnávateľa sa zamestnať po skončení školy, ďalej o projektoch a zahraničných mobilitách v rámci Erasmu+, našich aktivitách v rámci Európskeho týždňa odborných zručností , uskutočnených a pripravovaných súťažiach a iných akciách. 

Bližšie informácie o systéme duálneho vzdelávania:
http://dualnysystem.sk/
http://potrebyovp.sk/

Európsky týždeň odborných zručností:
https://www.erasmusplus.sk/vsw/

Erasmus+:
https://www.erasmusplus.sk/

Aktuálne dianie v našej škole môžete sledovať na školskom FB:
https://www.facebook.com/BeautyCareStudy/