II. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Podľa § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujeme druhé kolo priijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka trojročných učebných odborov barbier, manikér-pedikér a umelecký parochniar a maskér. 

Žiakov prijímame do trojročných učebných odborov bez prijímacej skúšky.

Prihlášky do druhého kola doručiť škole do 12.06.2020.

K R I T É R I Á

II. kola

prijímacieho konania do 3-ročného učebného  odboru 

6424 H manikér-pedikér, 6462 H barbier, 

8576 H umelecký parochniar a maskér

denné štúdium  pre školský rok 2020/2021

Žiaci budú prijatí do 3-ročného učebného odboru  6424 H manikér-pedikér, 6462 H barbier 

a 8576 H umelecký parochniar a maskér

bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijatia:

1)         Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za  1.polrok 9.ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov.         

2)         Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v poslednom ročníku ZŠ (1.polrok 9.ročník) na tretí stupeň a štvrtý stupeň.

3)         Požiadavky na zdravotný stav:                                                                                                         

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám. 

Voľné miesta manikér-pedikér 2, barbier 4, umelecký parochniar a maskér 4.