Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

Stručný prehľad z manuálu:

Samotestovanie AG testami v domácom prostredí

  • škola bude zisťovať záujem zákonných zástupcov o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V tomto prípade záujemca obdrží sadu 25ks testov a odporúča sa vykonávať testovanie dvakrát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok).

Testovanie je dobrovoľné a záujem je potrebné nahlásiť do 24. augusta 2021.

Súčasní žiaci

Súčasných žiakov bude kontaktovať triedny učiteľ cez EDUPAGE.

Budúci prváci

Rodičia a žiaci, kontrolujte si prosím svoje emailové schránky, kde sme vám zaslali link na vyplnenie dotazníka.

Dotazník môžete vyplniť tu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hvq6mojHkemXlhDvaYgx6SecsJF0-pMgsUImSoAVKtUNEhYSjFXMzQ1Mk5aNVlYQjkwS1UyOVdZTi4u
https://forms.office.com/r/88BTSDfUiu

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  •  zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov

Ostatné informácie

  •  zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
  •  zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
  •  ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
  •  podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
  •  na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v školách podľa ich personálnych, materiálnych a priestorových možností napr. pôjde o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed atď
  •  medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
  •  zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.