Vážení rodičia,

pozvánky na prijímacie skúšky na odbor kaderník-vizážista a kozmetik-vizážista budú zasielané prostredníctvom Edupage v druhej polovici apríla.
Termíny skúšok sú dané na základe usmernenia ministerstva ( škola si neurčuje sama termíny!):

1. termín – 02. a 03. máj 2024
2.termín- 06. máj 2024

2. kolo 18.06.2024 – v prípade nenaplneného počtu žiakov

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59
hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Celé znenie tu:

https://www.minedu.sk/pre-skolsky-rok-20232024/

Na učebné odbory sa prijímacie skúšky nerobia, viď prijímacie kritériá.


Do prvého kola sa už prihlášky neprijímajú.

V prípade otázok kontaktujte školu prioritne mailom na studijne@beautycare-study.sk