Obnovenie prezenčného vyučovania od 10.5. pre všetky ročníky

Vyučovanie od 10.5.2021 bude prebiehať riadne podľa rozvrhu pre nepárny týždeň.


Praktické vyučovanie od 10.5. prezenčne všetky ročníky a tiež končiace ročníky, ktoré mali mať v pondelok teoretické vyučovanie idú 10.5. na prax.
Teoretické vyučovanie pokračujúce ročníky, triedy, ktoré majú byť podľa rozvrhu 10.5. na teórii, ostávajú v pondelok na dištančnom vzdelávaní prezenčne začína vyučovanie na teoretickom vyučovaní pre všetky ročníky od 11.5.2021 (utorok),.

Školský internát sa otvára pre žiakov všetkých stredných škôl u nás ubytovaných od 9.5.21 , príchod na internát od 18.00 hod.

Všetci žiaci , ktorí neboli v škole a na internáte viac ako 3 pracovné dni predložia triednemu učiteľovi, majstrovi, vychovávateľovi, vyhlásenie o bezinfekčnosti. Plnoletí žiaci za seba, neplnoletým vypĺňa a podpisuje zákonný zástupca. Tlačivá sú len vodítko, každý môže napísať rukou vlastné vyhlásenie o bezinfekčnosti.