Opatrenia v reakcii na koronavírus

V súvislosti s nákazou koronavírom žiadame rodičov a žiakov školy, tiež žiakov ubytovaných na školskom internáte aby v prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali školu prostredníctvom svojich triednych učiteľov, majstrov, vychovávateľov alebo volali priamo riaditeľke školy na 09111 291 541.

V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií a nových informácií nás neváhajte nepretržite kontaktovať.

Sledujte info na školskom FB a tiež stránku zriaďovateľa školy Bratislavský samosprávny kraj: https://bratislavskykraj.sk/