Pokyny k nástupu do školy v šk.roku 2024/2025 – prváci

Prváci prichádzajúci zo ZŠ

Termín nástupu pre školský rok 2024/2025 sa pre žiakov stredných škôl začína:

2. septembra 2024 o 10 00 hod.

 • Žiaci sa v triedach oboznámia s organizačnými pokynmi a školským poriadkom platným pre Strednú odbornú školu kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej 2 v Bratislave.

Čo si treba priniesť v 1. školský deň

 • koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ
 • občiansky preukaz
 • vyplnený a podpísaný  Dotazník
 • ZDRAVOTNÝ PREUKAZ – preukaz vydáva obvodný lekár. Žiak je povinný si zabezpečiť tento preukaz k  2. septembru 2024.
 • Žiadosť o integráciu v prípade záujmu žiakov so ŠVVP (plus je potrebné priniesť aj správu z CPPP, ak ste ju doteraz nedodali)

Školský internát

 • Žiadosť o internát je potrebné poslať do 05. júna 2024.
 • Žiadosť môžete poslať poštou na adresu školy alebo odovzdať na vrátnici školy alebo poslať na janotkova@beautycare-study.sk. Prosím dodržujte tento termín.

Žiaci sa riadia pokynmi k nástupu do školy, ktoré sme posielali na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.

Žiacke preukazy ISIC

Žiaci majú možnosť si objednať žiacky preukaz ISIC v školskom roku 2024/2025. Objednávanie preukazov prostredníctvom platobnej brány tj. platba prebieha bezhotovostne, do školy nenosíte potvrdenia o zaplatení ani papierové žiadosti o vydanie preukazu. Všetky údaje, inštrukcie a výhody tu:

Objednávanie ISIC preukazu tu:
https://isic.sk/platbaskoly/
Pri objednávaní zvoľte správnu školu tj. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky.

Výber školy vo formulári

Prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby si objednali a zaplatili ISIC kartu do 02.07.2024 v prípade, ak chcú, aby sme im odovzdali preukaz najskôr v prvý školský deň.
Objednať preukaz si môžete počas celého školského roka.

Prosíme tiež rodičov a žiakov, aby uhradili platbu len za Nový preukaz, nie aj známku. To sa týka žiakov vyšších ročníkov, ktorí už ISIC preukaz majú.

Ostatné informácie

 • Žiaci, ktorí budú mať záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa prihlásia u vedúcej vychovávateľky dňa  pri nástupe do školy.
 • Profesionálne pracovné pomôcky a pracovnú  obuv a odev na odborný výcvik si hradia žiaci sami. Prosíme rodičov, aby tieto veci dopredu nekupovali!!! Všetko potrebné na odborný výcvik bude zabezpečované pod dohľadom majstra odborného výcviku v priebehu septembra 2024.
 • V prípade otázok kontaktujte študijné oddelenie prioritne na: studijne@beautycare-study.sk
 • Pre aktuálne informácie sledujte prosím webstránku školy

Ostatné štúdium – nadstavbové, pomaturitné

Rozhodnutia o prijatí posiela škola v priebehu júna na adresy uvedené v prihláškach.

Preukaz ISIC

K preukazu ISIC sledujte pokyny vyššie (rovnaké ako pre deviatakov)

V prípade otázok kontaktujte školu prioritne mailom na
studijne@beautycare-study.sk alebo office@beautycare-study.sk
Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2023/2024 a prajeme príjemné leto!