Pozvánka na prijímacie skúšky

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

pozývame Vašu dcéru/syna na prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného študijného odboru kaderník-vizážista a kozmetik, ktoré sa uskutočnia v dňoch

04.mája (1.termín) a 9.mája (2.termín) 2023 
podľa zvoleného termínu v prihláške

v budove Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava.

Pozvánky sme zasielali na emailové adresy uvedené v prihláškach resp. cez Eduapage . Rodičiom, ktorí neuviedli emailovú adresu, sme pozvánku posielali poštou.

Informácie k testom

Prijímacie skúšky pozostávajú z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  a z matematiky. Obsahom skúšky budú základné poznatky učiva  2. stupňa ZŠ. Uchádzačovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku podľa druhu ŠVVP. Podľa druhu ŠVVP – majú čas o 25% dlhší ako ostatní uchádzači a na teste z predmetu matematika môžu žiaci s dyskalkúliou používať kalkulačky.
Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na našom webovom sídle.

Čo si priniesť

Uchádzač si prinesie vlastné písacie potreby a preukaz totožnosti.

Časový harmonogram skúšok

8:00-8:30 hod             Registrácia uchádzačov a kontrola totožnosti

8:30-9:15 hod             Písomná skúška z Matematiky

9:30-10:15 hod           Písomná skúška zo Slovenského jazyka a literatúry

Miestnosť, v ktorej žiak bude robiť skúšky ,sa dozvie priamo na mieste.

Výsledky a oznámenie o prijatí/neprijatí uchádzača

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí budú zasielané najneskôr do 19.mája 2023. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budeme posielať prioritne na mailové adresy  uvedené v prihláške (neskôr aj poštou) resp. cez Edupage.
Dňa 19.05.2023 budú výsledky o prijatí resp. neprijatí zverejnené na webovej stránke školy.

Do 24.05.2023 je zákonný zástupca prijatého uchádzača  povinný škole písomne oznámiť, či na našu školu nastupuje alebo nenastupuje.

Ostatné pokyny k zápisu budeme posielať spolu s rozhodnutím.


Ako sa k nám dostanete

Do SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave sa dostanete:

– z Autobusovej stanice v Nivy  centre prejdete len na druhú stranu cesty smerom k Pradiarni

– z  Hlavnej železničnej stanice trolejbusom č. 40 vystúpite na zastávke Autobusová stanica a potom prejdete pešo

– zo železničnej stanice Nové Mesto autobusom č.50 smerom do mesta, vystúpite na zastávke Košická

– Parkovanie možné v nákupnom centre Nivy, kde sú prvé tri hodiny zadarmo (viac info na webstránke centra Nivy).

Parkovanie je v tomto okolí problematické, preto odporúčame využiť verejnú dopravu. Parkovanie na ulici Svätoplukova nie je možné.

Pre príchod do školy si vytvorte dostatočnú časovú rezervu vzhľadom na zhustenú premávku.
Do budovy , v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia, zákonní zástupcovia žiaka do budovy nevstupujú.

Poznámka

Uchádzači, ktorí si k nám podávajú prihlášku na dva študijné odbory t. j. kaderník-vizážista a kozmetik, absolvujú prijímacie skúšky len raz a to 4.mája 2023.

Tešíme sa na vás a držíme uchádzačom palce na skúške!