Pozvánka na prijímacie skúšky

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

pozývame Vašu dcéru/syna na prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného študijného odboru kaderník-vizážista a kozmetik, ktoré sa uskutočnia v dňoch

02.mája (1.termín) a 9.mája (2.termín) 2022 
podľa zvoleného termínu v prihláške

v budove Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava.

Pozvánky sme zasielali na emailové adresy uvedené v prihláškach . Rodičiom, ktorí neuviedli emailovú adresu, sme pozvánku posielali poštou.

Informácie k testom

Prijímacie skúšky pozostávajú z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  a z matematiky. Obsahom skúšky budú základné poznatky učiva  2. stupňa ZŠ. Uchádzačovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku podľa druhu ŠVVP. Podľa druhu ŠVVP – majú čas o 25% dlhší ako ostatní uchádzači a na teste z predmetu matematika môžu žiaci s dyskalkúliou používať kalkulačky.
Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na našom webovom sídle.

Čo si priniesť

Uchádzač si prinesie vlastné písacie potreby a preukaz totožnosti.

Časový harmonogram skúšok

8:00-8:30 hod             Registrácia uchádzačov a kontrola totožnosti

8:30-9:15 hod             Písomná skúška z Matematiky

9:30-10:15 hod           Písomná skúška zo Slovenského jazyka a literatúry

COVID opatrenia

Do budovy vstupujú uchádzači po jednom v  2-metrových vzájomných odstupoch a pri vstupe si dezinfikujú ruky. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celý čas prekryté  horné dýchacie cesty (rúško, respirátor).

Osoby  s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými prejavmi Covid-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú v súčasnosti vylúčené z účasti na skúškach.

V čase konania skúšok sa povoľuje iba  konzumácia vlastných donesených nápojov  a to v  minimálnej miere.

Každý uchádzač používa vlastné písacie potreby, dodržiava minimálny osobný kontakt, vyvaruje sa podávaniu rúk a dotykov tváre rukami.

Do budovy , v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia, zákonní zástupcovia žiaka do budovy nevstupujú.

Výsledky a oznámenie o prijatí/neprijatí uchádzača

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí budú zasielané najneskôr do 18.mája 2022. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budeme posielať prioritne na mailové adresy uvedené v prihláške (neskôr aj poštou).
Dňa 18.05.2022 budú výsledky o prijatí resp. neprijatí zverejnené na webovej stránke školy.


Do 23.05.2022 je zákonný zástupca prijatého uchádzača  povinný škole písomne oznámiť, či na našu školu nastupuje alebo nenastupuje. Ostatné pokyny k zápisu budeme posielať spolu s rozhodnutím.

Ako sa k nám dostanete

Do SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave sa dostanete:

– z Autobusovej stanice v Nivy  centre prejdete len na druhú stranu cesty smerom k Pradiarni

– z  Hlavnej železničnej stanice trolejbusom č. 40 vystúpite na zastávke Autobusová stanica a potom prejdete pešo

– zo železničnej stanice Nové Mesto autobusom č.50 smerom do mesta, vystúpite na zastávke Košická

– Parkovanie možné v okolitých uliciach (Košická, Paríčkova, Plynárenská)  mimo ulice Svätoplukova až po spustenie parkovacej politiky (máj/jún) – vtedy je možné už parkovať len za poplatok. V centre Nivy sú prvé tri hodiny zadarmo (viac info na webstránke centra Nivy).

Parkovanie je v tomto okolí problematické, preto odporúčame využiť verejnú dopravu.

Pre príchod do školy si vytvorte dostatočnú časovú rezervu vzhľadom na zhustenú premávku.

Poznámka

Uchádzači, ktorí si k nám podávajú prihlášku na dva študijné odbory t. j. kaderník-vizážista a kozmetik, absolvujú prijímacie skúšky len raz a to 2.mája 2022.

Tešíme sa na vás a držíme uchádzačom palce na skúške!