Zahájenie školského roka 2020/21 – opatrenia pri nástupe do školy

Zahájenie školského roka 2020/21 bude prebiehať kvôli preventívnym opatreniam k prevencii nákazy COVID-19 nasledovne:

Denné štúdium

Nástup do školy 2.septembra 2020 

Príchod do školy a ranný filter meranie teploty, dezinfekcia, dodržiavanie vzájomných odstupov pred školou a pri prechode cez vrátnicu, príchod do tried.

8.00 – 8.30 hod   1. ročníky ( vrátane nadstavby)
8.30 – 9.00 hod  2. ročníky (vrátane nadstavby)
9.00 – 9.30 hod  3. a 4. ročníky

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Všetci žiaci 2.septembra odovzdajú triednym učiteľom vypísané a podpísané zákonným zástupcom, u plnoletých žiakov podpísané žiakom, Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Obe tlačivá je potrebné si vytlačiť , podpísať a priniesť 2.septembra. Bez týchto vypísaných a podpísaných tlačív, nie je možné nastúpiť do školy!!!

Externé štúdium

Nástup do školy 9.septembra 2020  o 14.00 hod

Na vrátnici filter meranie teploty, dezinfekcia, dodržiavanie vzájomných odstupov pred školou a pri prechode cez vrátnicu, príchod do tried.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Všetci žiaci externého štúdia 9.septembra odovzdajú triednym učiteľom vypísané a podpísané zákonným zástupcom, u plnoletých žiakov podpísané žiakom, Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Obe tlačivá je potrebné si vytlačiť , podpísať a priniesť 9.septembra. Bez týchto vypísaných a podpísaných tlačív, nie je možné nastúpiť do školy!!!

Žiaci ubytovaní v školskom internáte.

Príchod na  školský internát 1. septembra 2020 od 16.00 hod . 

Na vrátnici filter meranie teploty, dezinfekcia, dodržiavanie vzájomných odstupov pred školou a pri prechode cez vrátnicu, príchod na izby.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a internátu.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Všetci žiaci ubytovaní v školskom internáte 1.septembra odovzdajú vychovávateľke vypísané a podpísané zákonným zástupcom, u plnoletých žiakov podpísané žiakom, Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Obe tlačivá je potrebné si vytlačiť , podpísať a priniesť 1.septembra. Bez týchto vypísaných a podpísaných tlačív, nie je možné nastúpiť do školského internátu !!!