Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a milí žiaci,
V priložených dokumentoch nájdete výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025.

Všetky rozhodnutia o prijatí a neprijatí spolu s pokynmi sme zasielali poštou zákonným zástupcom na uvedené adresy v prihláškach.
Informáciu o rozhodnutí ste dostali tiež prostredníctvom Edupage.