Zameranie školy

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, v Bratislave , pripravuje a vychováva dievčatá aj chlapcov pre  zaujímavé profesie  podľa nových školských vzdelávacích programov, a to pre 4- ročný študijný odbor kozmetik, 4-ročný študijný  odbor kaderník – vizážista, 3-ročný učebný odbor kaderník, manikér- pedikér, barbier, umelecký parochniar a maskér , 2-ročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika a nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy , 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium kozmetik a kaderník-vizážista.


Snahou SOŠ je vytvárať  moderné školské  prostredie. Súčasné materiálno- technické vybavenie školy je na teoretickom  aj odbornom vyučovaní  veľmi dobré. Triedy na teoretickom vyučovaní sú vybavené moderným nábytkom, žiakom sú k dispozícii  2 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet,  jazyková učebňa pre anglický a nemecký jazyk,  učebňa kozmetických materiálov. Žiaci môžu využívať telocvičňu,  posilňovňu a   školskú knižnicu, ktorá je vybavená novými knihami z odbornej aj krásnej literatúry a počítačom. Na praktickom vyučovaní školské salóny a prevádzky disponujú modernými prístrojmi a zariadeniami. Sú navštevované veľkým počtom zákazníkov  mesta Bratislavy a okolia, ktorí sú s kaderníckymi, kozmetickými, manikérskymi- pedikérskymi a barbierskymi službami našich žiakov veľmi spokojní.


 Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných a celoslovenských výstav a súťaží, kde úspešne reprezentujú našu školu. V posledných rokoch získali celý rad popredných úspechov a ocenení vo svojom odbore.
Škola je od roku 2007 certifikovaná medzinárodnou spoločnosťou  International Education Society so sídlom v  Londýne.
Naši  absolventi získajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania IES.
Súčasný rating školy je stupeň „BB+“-t.j. kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.


Veľa nových poznatkov, pracovných techník a nápadov získajú  naši žiaci zo stáží v rámci projektov Leonardo da Vinci a Erasmus plus v Česku Pardubice,Domažlice, Nemecko Lipsko , Anglicko Londýn , Portsmouth a Corby, Riga Lotyšsko,a tiež z  odborných exkurzií v zahraničí, napríklad z Francúzska, Talianska, Česka, Španielska.


Žiakom škola poskytuje  ubytovanie v Školskom internáte priamo v budove SOŠ. K dispozícii je aj školská jedáleň a automaty rýchleho občerstvenia.
Kvalifikovaní  pedagógovia, učitelia a majstri odborného výcviku vychovávajú z našich žiakov profesionálnych odborníkov , ktorí  sa budú vedieť  úspešne uplatniť  vo svojej profesii nielen doma, ale aj v zahraničí.

Priestory školy

Barbierska dielňa

Spoločné priestory

Praktické vyučovanie

Salóny pre verejnosť