Správy o vých. vzdel. činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018