Správy o vých. vzdel. činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Rada školy v školskom roku 2018/2019 zasadala 3x, a to v októbri 2018, v marci 2019 a v júni 2019.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Rada školy v školskom roku 2017/2018 zasadala 3x, a to v októbri 2017, vo februári 2018 a v júni 2018.Riešila s vedením SOŠ KaV všetky výchovno – vzdelávacie problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka.