ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Školský internát je súčasťou SOŠ KaV.

Je určený len pre dievčatá a ženy !!!.

Jeho priestory sa nachádzajú na 4. a 5. poschodí s kapacitou 132 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou a chladničkou na každej bunke.

Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál a spoločenskou miestnosťou s televízorom a videom. Ubytovaní majú možnosť využívať dve posilňovne, telocvičňu, triedy.

V priestoroch ŠI v spoločných miestnostiach a na izbách je dostupná Wifi sieť. Súčasťou služieb ŠI je práčovňa a sušiareň pre ubytovaných.

Ubytovanie poskytujeme žiačkam SOŠ KaV, v prípade voľných miest aj iným žiačkam SŠ, vysokoškoláčkam a pracujúcim ženám.

V rámci výchovy mimo vyučovania žiačky majú možnosť zapojiť sa do záujmových krúžkov podľa vlastného výberu, taktiež možnosť návštevy kultúrnych podujatí. Ubytovaní môžu využívať priestory telocvične a posilňovne priamo v budove SOŠ KaV.

Výška poplatkov za ubytovanie v Školskom internáte (na základe Vyhlášky MŠ SR č. 426/2007 z 12.septembra 2007) s platnosťou od 01.07.2017 nasledovne:

Kategória ubytovania1 týždeň2 týždne3 týždneMesiac
žiak SOŠ, iná SŠ*, pozn.**50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €
študent VŠ*, pozn.**22,50 €45,00 €67,50 €90,00 €
pracujúci*25,00 €50,00 €75,00 €100,00 €
zamestnanec vlastný*12,75 €25,50 €38,25 €51,00 €
2-post. izba / 1 osoba***1/41/23/4100,00 €
3-post. izba / 1 osoba***1/41/23/4200,00 €

Sadzba dane za ubytovanie je 1,70 € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení (viď VZN HM SR BA č. 08/2016)

*V prípade, že záujemca o ubytovanie sa ubytuje v priebehu mesiaca, poplatok bude rozrátaný pomerom na 1, 2 alebo 3 týždne /mesiac rátame za 4 týždne/ aj keď sa jedná o menej ako 5 dní v týždni. V prípade, že počas ubytovania sa ubytovaný nezdržiava v ŠI (z dôvodu prázdnin, dovolenky a pod.), pomerná časť mu nebude vrátená, iba za podmienky, že bude ukončená platnosť Zmluvy o ubytovaní a posteľ bude uvoľnená.

Študenti SŠ platia poplatok 50,- € mesačne bez ohľadu na skutočnosť, či boli ubytovaní 1, 2, 3 alebo 4 týždne.

Pozn.** za študenta SŠ a VŠ je z hľadiska ubytovania na našom ŠI považovaný stredoškolák a vysokoškolák ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia (preukazuje to potvrdením o návšteve školy v dennom štúdiu, dokladom o poberaní rodinných prídavkov, letné ubytovanie júl-august príp. aj platnou Zmluvou o brigádnickej práci študenta).

Ubytovaní, študujúci inou formou štúdia (diaľkové, večerné, externé, dištančné a pod.) z hľadiska ubytovania v ŠI sú považovaní za pracujúcich.

Pozn. *** – k základnej sadzbe podľa zaradenia do kategórie sa pripočíta ešte tento príplatok.

Poplatok za ubytovanie sa platí mesiac dopredu tak, aby bol pripísaný v prospech účtu SOŠ KaV najneskôr do 15. dňa v mesiaci. V septembri pri nástupe do školy ubytovaní uhradia poplatok ku dňu nástupu do internátu, poplatok za október uhradia do 15. septembra. Poplatok za jún platiť nebudú.

PLATBA

Platbu je možné previesť nasledovne:

Jednorázovým príkazom

Každý mesiac v prospech účtu č. SK71 8180 0000 0070 0050 1704 – Štátna pokladnica, variabilný symbol je mesiac, za ktorý platíte ubytovanie (napr. za september je VS 1009RR), najneskôr do 15. dňa v mesiaci vopred. Kópiu jednorázového príkazu je potrebné odovzdať každý mesiac vychovávateľke ŠI. V správe pre príjemcu uveďte meno ubytovaného.

Zadaním trvalého príkazu

Vo svojej banke s termínom splatnosti tak, aby platba v prospech SOŠ KaV bola pripísaná najneskôr do 15. v mesiaci. Platba bude v prospech účtu č. SK71 8180 0000 0070 0050 1704 – Štátna pokladnica, ako variabilný symbol je možné uviesť číslo izby. V správe pre príjemcu uveďte meno ubytovaného. Kópiu dokladu o zadaní trvalého príkazu v banke je potrebné odovzdať vychovávateľke v ŠI. Platnosť trvalého príkazu bude od septembra bežného roka do mája nasledovného roka.

Pracujúci môžu úhradu vykonať tak, ako je uvedené vyššie, avšak platba bude v prospech účtu č. SK33 8180 0000 0070 0047 4646 – Štátna pokladnica.

Úhrada v hotovosti do pokladne nie je možná.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 08/2016 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01. januára 2017 od dane za ubytovanie je oslobodená:

a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
b) fyzická osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov
c) fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia
d) fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou
e) fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech hlavného mesta na podporu plnenia úloh

Sadzba dane za ubytovanie je 1,70 € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. Úhradu dane za ubytovanie ubytovaný uhradí prevodom na účet školy.
Pokiaľ v správe pre príjemcu neuvediete meno ubytovaného, platbu nebude možné identifikovať a nebude pripísaná v prospech ubytovaného. Nepripísanie sumy v prospech ubytovaného budeme považovať za porušenie Zmluvy o ubytovaní.
Nedodržanie podmienok splatnosti za ubytovanie (termín, výška poplatku) je porušením Zmluvy o ubytovaní a dôvodom na vypovedanie zmluvy.

POPLATOK ZA STRAVNÉ LÍSTKY

Platí sa mesiac dopredu tak, aby bol pripísaný v prospech účtu SOŠ KaV najneskôr do 15. dňa v mesiaci. V septembri pri nástupe do školy ubytovaní uhradia poplatok v prvý školský deň, poplatok za október uhradia do 15. septembra. Poplatok za jún platiť nebudú.

Stravné lístky si žiak vyzdvihne u vychovávateľky ŠI až po uhradení poplatku. Výšku poplatku vypočíta vychovávateľka ŠI a oznámi žiakovi.

Neodobraté a odhlásené obedy budú odrátané v poplatku v nasledujúcom mesiaci. V zmysle platných predpisov žiaci ubytovaní v ŠI sa z obedov môžu odhlasovať len v odôvodnených prípadoch, ináč sú povinní stravu odoberať. Stravné lístky je možno uhrádzať:

  • jednorázovým príkazom na úhradu v banke – v prospech účtu č. SK71 8180 0000 0070 0050 1704 – Štátna pokladnica
  • poštovým peňažným poukazom

KONTAKT

Školský internát (ŠI) pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava

Beata Janotková
vedúca ŠI
tel. mob. 0911 29 15 40
e-mail: internat@beautycare-study.sk

GALÉRIA