ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Školský internát je súčasťou SOŠ KaV.

Je určený hlavne pre dievčatá !!!.

Jeho priestory sa nachádzajú na 4. a 5. poschodí s kapacitou 132 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou a chladničkou na každej bunke.

Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál a spoločenskou miestnosťou s televízorom a videom. Ubytovaní majú možnosť využívať dve posilňovne, telocvičňu, triedy.

V priestoroch ŠI v spoločných miestnostiach a na izbách je dostupná Wifi sieť. Súčasťou služieb ŠI je práčovňa a sušiareň pre ubytovaných.

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Stiahnete si ju tu:

Ubytovanie poskytujeme žiačkam SOŠ KaV, v prípade voľných miest aj iným žiačkam SŠ, vysokoškoláčkam a pracujúcim ženám.

V rámci výchovy mimo vyučovania žiačky majú možnosť zapojiť sa do záujmových krúžkov podľa vlastného výberu, taktiež možnosť návštevy kultúrnych podujatí. Ubytovaní môžu využívať priestory telocvične a posilňovne priamo v budove SOŠ KaV.

Na základe nákladov spojených s prevádzkou budovy stanovujeme výšku poplatkov za ubytovanie v Školskom internáte (na základe Vyhlášky MŠ SR č. 426/2007 z 12.septembra 2007)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a o samospráve vyšších územných celkov/ zákon o samosprávnych krajoch/  na základe VZN BSK č. 4/2023 zo dňa 25.05.2023 s platnosťou od 01.07.2023 nasledovne:

Kategória ubytovania1 týždeň2 týždne3 týždneMesiac
žiak SOŠ, iná SŠ*, pozn.**65,00 €65,00 €65,00 €65,00 €
študent VŠ*, pozn.**29,25 €58,50 €87,75 €117,00 €
pracujúci*32,50 €65,00 €97,50 €130,00 €
zamestnanec vlastný*12,50 €25,00 €37,50 €50,00 €

Sadzba dane za ubytovanie je 3,00 € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení (viď VZN HM SR BA č. 04/2023)

*V prípade, že záujemca o ubytovanie / pracujúci alebo vysokoškolák/ sa ubytuje v priebehu mesiaca, poplatok bude rozrátaný pomerom na 1, 2 alebo 3 týždne /mesiac rátame za 4 týždne/ aj keď sa jedná o menej ako 5 dní v týždni

V prípade, že počas ubytovania sa ubytovaný nezdržiava v ŠI (z  dôvodu prázdnin, dovolenky a pod.), pomerná časť mu nebude vrátená, iba za podmienky, že bude ukončená platnosť Zmluvy o ubytovaní a posteľ bude uvoľnená.

Študenti SŠ platia poplatok  65,- € mesačne bez ohľadu na skutočnosť, či boli ubytovaní 1, 2, 3 alebo 4 týždne.

Upozorňujeme, že až do odvolania neubytovávame študentov VŠ a nepedagogických pracujúcich !

V čase letných prázdnin v celej škole prebiehajú rekonštrukčné práce, ubytovanie nie je možné !

Pozn.** za študenta SŠ a VŠ je z hľadiska ubytovania na našom ŠI považovaný stredoškolák a vysokoškolák, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia (preukazuje to potvrdením o návšteve školy v dennom štúdiu, dokladom o poberaní rodinných prídavkov).

Ubytovaní, študujúci inou formou štúdia (diaľkové, večerné, externé, dištančné a pod.) z hľadiska ubytovania v ŠI sú považovaní za pracujúcich.

PODMIENKY PRIJATIA NA INTERNÁT

Školský internát pri SOŠ K a V prednostne ubytováva vlastných žiakov, ďalej žiakov iných stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je BSK, žiakov iných zriaďovateľov, potom študentov VŠ.

Ubytovanie môže získať študent školy, ktorý nemá trvalý pobyt v meste sídla školy.

O poskytnutí ubytovania na základe podanej žiadosti rozhoduje vedenie školy s ohľadom na všetky okolnosti (obsadenosť ŠI, vzdialenosť  trvalého pobytu žiadateľa, v prípadoch osobitného zreteľa  a pod.).

Na ubytovanie nevzniká právny nárok ani v prípade prijatia žiaka-študenta na SOŠ KaV.

Pri samoplatcoch (VŠ, pracujúce) trvalý pobyt nie je rozhodujúci.

V prípade organizačných zmien zo strany školy sa vyráta alikvotná čiastka, ktorá bude ubytovanému vrátená na jeho číslo účtu, o čom bude vopred oboznámený.

POPLATOK ZA UBYTOVANIE

sa platí mesiac dopredu tak, aby bol pripísaný v prospech účtu SOŠ KaV najneskôr do 20. dňa v mesiaci. V septembri, pri nástupe do školy sa ubytovaní preukážu uhradeným poplatkom   ku dňu nástupu do školského internátu. K rozhodnutiu o prijatí do školského internátu každý ubytovaný dostane interné pokyny  ktoré má dodržať.

 

Platbu možno realizovať :

Jednorázovým príkazom

Jednorazovým príkazom každý mesiac v prospech účtu č. SK71 8180 0000 0070 0050 1704 – Štátna pokladnica,
Variabilný symbol je mesiac, za ktorý platíte ubytovanie (napr. za september je VS 0922RR), najneskôr do 20. dňa v mesiaci vopred.
Kópiu jednorázového príkazu je potrebné odovzdať každý mesiac vychovávateľke ŠI.
V správe pre príjemcu uveďte meno ubytovaného.

Zadaním trvalého príkazu

Zadaním trvalého príkazu vo svojej banke s termínom splatnosti tak,  aby platba v prospech SOŠ KaV bola pripísaná najneskôr do 20. v mesiaci.
Platba bude v prospech účtu č. SK71 8180 0000 0070 0050 1704 – Štátna pokladnica.  
V správe pre príjemcu uveďte meno ubytovaného.
Kópiu dokladu o zadaní trvalého príkazu v banke je potrebné odovzdať vychovávateľke v ŠI. Platnosť trvalého príkazu bude od augusta bežného roka do mája nasledovného roka.

Platby a informácia pre pracujúcich

Pracujúci môžu úhradu  vykonať tak, ako je uvedené vyššie, avšak platba bude v prospech účtu č. SK33 8180 0000 0070 0047 4646 – Štátna pokladnica.

Úhrada v hotovosti do pokladne nie je možná.

Poznámka k porušeniu zmluvy o ubytovaní

Pokiaľ v správe pre príjemcu neuvediete meno ubytovaného, platbu nebude možné identifikovať a nebude pripísaná v prospech ubytovaného. Nepripísanie sumy v prospech ubytovaného budeme považovať za porušenie Zmluvy o ubytovaní.

Nedodržanie podmienok splatnosti za ubytovanie (termín, výška poplatku) je porušením Zmluvy o ubytovaní a dôvodom na vypovedanie zmluvy.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2023 zo dňa 25.05.2023 s platnosťou od 1.7.2023 o dani za ubytovanie.

a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
b) fyzická osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov
c) fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia
d) fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou
e) fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech hlavného mesta na podporu plnenia úloh

Sadzba dane za ubytovanie je 3,00 € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. Úhradu dane za ubytovanie ubytovaný uhradí prevodom na účet školy.

Aktuálne ceny výšky poplatkov za ubytovanie v ŠI pri SOŠ KaV a spôsoby úhrady za ubytovanie sú pravidelne aktualizované na stránke školy https://www.beautycare-study.sk

POPLATOK ZA STRAVNÉ LÍSTKY

Poplatok sa platí mesiac dopredu tak, aby bol pripísaný v prospech účtu SOŠ KaV, najneskôr dva dni pred výberom stravných lístkov, aby mohol byť skontrolovaný s výpisom na účte školy.   Stravné lístky si žiak  vyzdvihne u vychovávateľky ŠI  na  5. poschodí č. dv. 506, po uhradení poplatku (ak sa platba realizuje poštovou poukážkou jeden jej diel je potrebné odovzdať).  Výšku poplatku vypočíta vychovávateľka ŠI a oznámi žiakovi podľa počtu vyučovacích dní  v aktuálnom mesiaci a vynásobí sumou za jeden obed pre žiaka školy (na základe aktuálnej IS kde je stanovená cena stravného lístka pre žiaka SOŠ KaV). Aktuálna cenu stravného lístka je uvedená vždy na stránke školy https://www.beautycare-study.sk Škola zabezpečuje v priestoroch školskej jedálne jedno teplé jedlo pre študentov, ubytovaných študentov v ŠI a zamestnancov školy. Obedy si objednáva každý sám v školskej jedálni deň dopredu.

Cena stravného lístka od 1.9.2024 pre ubytovaných a študentov školy je 3.30 €.

 Stravné lístky je možné uhrádzať:

Jednorazovým príkazom na úhradu v banke – v prospech účtu č. SK71 8180 0000 0070 0050 1704 – Štátna pokladnica.

V správe pre príjemcu je nutné uviesť: strava+ meno a priezvisko žiaka!

Poštovým peňažným poukazom- šekom, ktorý musí byť vyplnený presne, s menom žiaka a sumou ktorú platíte!

Neskorý príchod na internát

Oznam Školského internátu

Žiaci /zákonný zástupcovia/, sú povinní, ak žiak /žiačka/, nepríde na ŠI /nedeľa alebo iný deň keď je príchod na ŠI/ , oznámiť meškanie vlakov, neprítomnosť na školskom internáte do 21:00 hod na :
Telefóne číslo : 0911 291 540
Mail: internat@beautycare-study.sk

KONTAKT

Školský internát (ŠI) pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava

Beata Janotková
vedúca ŠI
tel. mob. 0911 29 15 40
e-mail: internat@beautycare-study.sk

GALÉRIA