Umelecký parochniar

Denné (pre deviatakov)

 • 3-ročný učebný odbor 8576 H umelecký parochniar a maskér
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého  prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ  do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované v dvojtýždňových cykloch 2 (3) dni v týždni teoretické vyučovanie a 3(2) dni odborný výcvik.

Učebný plán

Oznam pre šk. rok 2024/2025

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2024/2025 neotvára.

Externé (večerné) – skrátené štúdium

 • 2-ročný učebný odbor 8576 H umelecký parochniar a maskér 

Podmienky pre prijatie

 • úspešné ukončenie strednej školy
 • dobrý prospech, manuálna zručnosť, samostatnosť, dobrá predstavivosť a estetické cítenie
 • zdravotná spôsobilosť

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška
 • Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o záverečnej skúške s dodatkom
 • Doklad o získanej kvalifikácii:  výučný list

Žiak študuje len odborné predmety

2UO umelecký parochniar a maskér pripravuje žiakov na prácu pre divadlá, televíziu a film, vlasové štúdiá a  na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z technológie, materiálov, zdravovedy, psychológie, ekonomiky. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia vytvárať a upravovať účesy , parochne, líčiť, vytvárať masky a filmové a divadelné líčenie.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované nasledovne: 2 dni v týždni je praktické vyučovanie, ktoré je v doobedných hodinách od 7:00 – 13:00 alebo v poobedných hodinách od 13:00 – 19:00, praktické vyučovanie sa zabezpečuje aj v prevádzkach.  Teoretické vyučovanie je 1 deň týždenne v poobedných hodinách od 14:00 – 19:00.

Učebný plán

Žiak sa naučí

Sofistikovanú vizážistiku, zhotoviť divadelné, filmové a televízne parochne, vlasové doplnky a masky, vytvárať a upravovať účesy podľa návrhu, zhotovovať, nasadzovať a lepiť vlasové doplnky, vytvárať charakterové parochne, realizovať maskérske práce, líčiť a odličovať tvár, ruky a telo, štylizovať líčenie, zhotovovať rôzne maskérske efekty, rozoznať podľa znakov a charakteristických prvkov jednotlivé slohové obdobia, voľne kresliť, merať a modelovať, zhotoviť strapce, strapcové vlasové výrobky, vlasové doplnky, príčesky, parochne a masky, nakresliť rôzne typy tváre a vytvoriť štylizáciu tváre, vytvoriť vlastný návrh účesu a masky, čítať výtvarné, scénické a kostýmové návrhy, rozpoznať parochniarsky materiál podľa charakteristických znakov, pripraviť a ošetriť rôzne typy parochní, vybrať vhodné kozmetické prípravky na ošetrenie pleti, používať a aplikovať základné metódy a postupy ručného a strojového šitia na konkrétnom výrobku, ošetriť vlasy a tvár, vyhotoviť povrchovú úpravu výrobkov.

Uplatnenie v praxi

 • v oblasti scénickej tvorby, v divadlách, vo filmovej a televíznej tvorbe, reklame,
 • službách ako zamestnanci vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako vizážisti a  hair-stylisti,
 • v súkromnom podnikaní ako Body  a Face Painteri,
 • predajniach vlasovej kozmetiky, parochní, predajcovia.

Zdravotné požiadavky

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, dobrá funkcia pohybového systému.
Vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

Možnosti ďalšieho štúdia

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Náklady na učebné pomôcky