Kritériá prijímacieho konania do 3-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2021/2022

6456  H  kaderník
6424 H manikér-pedikér
6462 H barbier 

externé (večerné) – skrátené štúdium  pre školský rok 2021/2022

Štúdium je určené pre absolventov, ktorí majú ukončené len základné vzdelanie

Žiaci budú prijatí do  3-ročného externého-večerného štúdia 6456  H  kaderník, 6424 H manikér-pedikér a 6462 H barbier pre školský rok 2021/2022 bez prijímacích skúšok  

Podmienky prijatia

  1. Uchádzači dosiahli min. 18 rokov veku.
  2. Uchádzači musia byť absolventmi základnej školy
  3. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  na vysvedčení z 9. ročníka ZŠ do  počtu prijímaných   žiakov.

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2021/2022 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 28. (6456  H  kaderník 10, 6424 H manikér-pedikér 8, 6462 H barbier 10)

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenou kópiou  vysvedčenia z 9.ročníka do 31.mája 2021.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 3-ročného  externého-večerného štúdia 6456  H  kaderník, 6424 H manikér-pedikér a 6462 H barbier pre školský rok 2021/2022 boli prerokované na pedagogickej rade 19.11.2020 a Rade školy 22.10.2020

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.