Projekty

Projekt Škola škole na tému Summer Festival 2023

Projekt Škola škole na tému Summer Festival 2023 V projekte Škola škole v spolupráci so @spsehalova sme sa zamerali na premenu celkového vzhľadu. Téma premeny je Summer festival 2023. Na premene pracovali žiaci druhého ročníka kaderník-vizážista.

Viac
Spolupráca s internátom pri SOŠ chemická 2023

Spolupráca s internátom pri SOŠ chemická – 2023 Dovedna osem dievčat a dvaja chalani z družobného internátu pri SOŠ chemickej v popoludňajších hodinách prišli do dielní odborného vyučovania našej školy, aby sa skrášlili.🧖‍♂️🧖 Ujali sa ich žiaci a majsterky praktického vyučovania Veronika Porubská a Lenka Stránská. Po dvoch hodinách odchádzali ako modelky a modely pripravení […]

Viac
Dobrovoľníctvo a zbierky jar 2023💚

Dobrovoľníctvo a zbierky – jar 2023💚 Naša škola sa pravidelne zapája do dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizujú neziskové organizácie po celom Slovensku. Počas uplynulých dvoch mesiacov sa naši žiaci a pedagógovia zapojili do viacerých verejno-prospešných zbierok, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska zbierali príspevky do pokladničiek. Hodina deťom⏰👧🧒Naša škola sa zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom, […]

Viac
Erazmus+ Bologna 2019

V dňoch 16. - 23. novembra 2019 sa naše pani učiteľky Simona Ďurigová a Zuzana Popelková zúčastnili medzinárodnej mobility s názvom „Učenie sa na pracovisku a systém duálneho vzdelávania“ pre pedagogických zamestnancov pod záštitou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Miestom konania bola Boloňa, Taliansko.

Viac
Stáž žiakov v Rige 2019

V dňoch 17.03.-6.04.2019 sa zúčastnilo 14 našich žiakov a dve majsterky odborného výcviku odbornej stáže v obdobnej škola v Rige v Lotyšsku. Stáž sa uskutočnila v rámci mobilitného projektu Erasmus+ v troch programoch a to v kaderníctve, kozmetike a vizážistike. Stáž prebiehala jednak v partnerskej škola Rīgas Stila un modes tehnikums v Rige a tiež prevádzkach miestnych salónov. Žiaci školy mali možnosť sa naučiť nové zručnosti, technológie, spoznať nových ľudí, iné kultúrne a spoločenské prostredie a zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach. Komunikačným jazykom bola angličtina.

Viac
Týždeň odborných zručností 2018

Aj v roku 2018 sme sa zapojili do Európskeho týždňa odborných zručností svojimi aktivitami. Európsky týždeň odborných zručností sa organizuje pod Erasmus + a v rámci týždňa vyhlasuje národná kancelária SAAIC aj rôzne súťaže. V rámci kategórie Najzaujímavejšie podujatie porota spomedzi množstva zaujímavých a originálnych podujatí vybrala a ocenila našu školu ako najlepšiu.

Viac
ERASMUS+ 2017

Dva týždne v novembri 2017 sme hostili v rámci projektu ERASMUS+, študentov SPŠCH z Pardubíc pod dohľadom zástupkyne školy SPŠCH Pardubice P. Hojkovej. Pracovalo sa s kozmetickými prístrojmi, úspešne sa zvládlo predlžovanie vlasov do večerného účesu, exilis, typológia tváre, voľba účesu podľa tváre, dekoratívne, filmové a divadelné líčenie, nadpájanie vlasov.

Viac
ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE.

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava bola v roku 2016 zaradená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Tento švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.

Viac
SOŠ KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY MEDZI TROMA NAJLEPŠÍMI

V roku 2017 Európska komisia vyhlásila iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností. Jej cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zaháňala podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konali na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrov

Viac
STÁŽ ŽIAKOV V DOMAŽLICIACH, ČESKO, ERASMUS + 2015

Stredná odborná škola sa v roku 2015 zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s Národnou agentúrou SAAIC. Vypracovali sme projekt, na základe ktorého sa 40 žiakov a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v zahraničí. Príprava a realizácia projektu boli financované z prostriedkov EU.

Viac
STÁŽ ŽIAKOV V PARDUBICIACH, ČESKO, ERASMUS + 2015

Stredná odborná škola sa v roku 2015 zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s Národnou agentúrou SAAIC. Vypracovali sme projekt, na základe ktorého sa 40 žiakov a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v zahraničí. Príprava a realizácia projektu boli financované z prostriedkov EU.

Viac
STÁŽ ŽIAKOV V ANGLICKU ERASMUS + 2015

Dňa 27.9.2015 po príchode z Londýna do mesta Corby, sme mali privítanie organizáciou, ktorá pripravila pre nás spoločný obed, oboznámila nás s programom stáže. Potom sme sa ubytovali v hoteli Snozeroom v meste Corby, dve študentky sa ubytovali v rodine v Corby. Druhý deň sme s manažérom firmy boli študentky predstaviť a uviesť do kaderníckych a kozmetických salónov v meste Corby a Kettering , kde zostali už pracovať, po dohode s majiteľom salónu len na 1 smenu, alebo na 2 smeny. Študentky počas troch týždňov v týchto salónoch vykonávali odbornú prax, kde mali možnosť vidieť prácu kaderníkov, kozmetikov, nechtových dizajnéroch a manikérov. Títo odborníci im vysvetľovali a prevádzali rôzne techniky a postupy prác, ktoré sa vykonávali aj inak ako u nás a veľmi ich to zaujalo.

Viac
UKONČENIE PROJEKTU LEONARDO DA VINCI TRANSFER INOVÁCIÍ

V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.

Viac
STÁŽ ŽIAKOV V NEMECKU ERASMUS + 2015

Stredná odborná škola sa v roku 2015 zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s Národnou agentúrou SAAIC. Vypracovali sme projekt, na základe ktorého sa 40 žiakov a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v zahraničí. Príprava a realizácia projektu boli financované z prostriedkov EU.

Viac
LEONARDO DA VINCI TOI HAIR INNOVATIVE LEARNING

Stredná odborná škola sa v spolupráci s Centrom pre moderné vzdelávanie (http://hair.cfme.net) podieľa na tvorbe učebnice Hair pre žiakov SOŠ na Slovensku i v Čechách. Cieľom projektu v rámci programu Leonardo da Vinci - transfer inovácií je vytvoriť učebnice pre anglický a nemecký jazyk, v každom ročníku sedem lekcií detailne zameraných na jednotlivé témy z kaderníckeho prostredia a doplnených o najdôležitejšie gramatické javy. Učebnica pokrýva všetky odborné témy, napríklad: detailné kadernícke procedúry, simulácie návštevy v kaderníckom salóne, zákaznícky servis, štýly účesov alebo propagáciu vlastného kaderníckeho salónu a mnohé iné.

Viac
Leonardo da Vinci 2013

Projekt ,,Dokonalý vzhľad - cesta k úspechu“ bol zameraný na prenos nových zručnosti v odboroch zameraných na starostlivosť o vzhľad človeka. Zúčastnili sa ho žiaci štvorročného študijného odboru kaderník-vizážista, štvorročného študijného odboru kozmetik, trojročného učebného odboru kaderník a manikér-pedikér. Stáž v rámci projektu prebiehala v troch turnusoch, v krajinách Nemecko, Anglicko a Česká republika. V Nemecku bola skupina 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby, v Anglicku bola skupina 15 žiakov a dve sprevádzajúce a v Českej republike bolo 8 žiakov a jedna sprevádzajúca osoba. Odbornosť projektu bola zameraná na komplexnú starostlivosť o vzhľad človeka, a to starostlivosť o pleť a nechty, starostlivosť o vlasy a ich úpravu, s aplikáciou a využitím nových ekologických prípravkov a materiálov na prírodnej báze, moderných technológii a prístrojov.

Viac
LEONARDO DA VINCI 2012

LEONARDO DA VINCI 2012 Aj v roku 2012 sa naša škola zapojila do programu celoživotného vzdelávania a v rámci prierezového programu Leonardo da Vinci a vypracovala Projekt mobility pre cieľovú skupinu IVT – žiaci v počiatočnej odbornej príprave s názvom Získanie nových zručností v beauty službách. Po vypracovaní a podaní nám bol projekt schválený Národnou […]

Viac
LEONARDO DA VINCI 2011

LEONARDO DA VINCI 2011 V rámci výzvy LLP 2011 sme sa zapojili do mobilitného projektu Leonardo da Vinci IVT pre žiakov v počiatočnej príprave formou odborných stáží v Nemecku v meste Lipsko a v Anglicku meste Portsmouth. Miesto nášho pobytu v Nemecku sa nachádzalo v mestečku Skeuditz pri Lipsku. Trojtýždňový pobyt bol zameraný na prax […]

Viac
LEONARDO DA VINCI 2010

V rámci Programu celoživotného vzdelávania , podprogramu Leonardo da Vinci www.saaic.sk , vypracovala naša škola dva mobilitné projekty , LDV IVT pre žiakov školy a LDV PLM pre absolventov. Projekt pre žiakov bol vypracovaný pod názvom ,,Odborná prax v prevádzkach služieb v starostlivosti o vzhľad“ a projekt pre absolventov pod názvom ,,Rozvíjanie profesijných zručností v pre

Viac