ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava bola v roku 2016 zaradená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Tento švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.

Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Hlavný koordinátor projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie.
Partner projektu: EHB – Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung – je inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku.
Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.
Spolupráca uvedených subjektov trhu vzdelávania a trhu práce je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl.

Viac na:
http://www.siov.sk/index.php/sk/projekty-a-aktivity/narodne-projekty/ovp-pre-trh-prace