Leonardo da Vinci 2013

Projekt ,,Dokonalý vzhľad – cesta k úspechu“ bol zameraný na prenos nových zručnosti v odboroch zameraných na starostlivosť o vzhľad človeka. Zúčastnili sa ho žiaci štvorročného študijného odboru kaderník-vizážista, štvorročného študijného odboru kozmetik, trojročného učebného odboru kaderník a manikér-pedikér. Stáž v rámci projektu prebiehala v troch turnusoch, v krajinách Nemecko, Anglicko a Česká republika. V Nemecku bola skupina 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby, v Anglicku bola skupina 15 žiakov a dve sprevádzajúce a v Českej republike bolo 8 žiakov a jedna sprevádzajúca osoba. Odbornosť projektu bola zameraná na komplexnú starostlivosť o vzhľad človeka, a to starostlivosť o pleť a nechty, starostlivosť o vlasy a ich úpravu, s aplikáciou a využitím nových ekologických prípravkov a materiálov na prírodnej báze, moderných technológii a prístrojov.
Účelom stáže bolo spoznať nové metódy a technológie práce a tým rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti, adaptovať sa v novom pracovnom prostredí, oboznámiť sa s krajinou, jej kultúrou a v neposlednom rade si osvojiť jazykové znalosti.

Žiaci z odboru kozmetik sa stretli so starostlivosťou o telo, ktorá zahàňa masáž tváre, tela a dekoltu, venovali sa dekoratívnemu líčeniu. V odbore kaderník sa naučili nové techniky strihania, farbenia, melírovania, predlžovania a zahusťovania vlasov. Spoznali aké strihy, účesy a farby sú aktuálne v daných krajinách. V odbore kaderník-vizážista sa stretli s komplexnou úpravou zákazníka od vlasov, make-upu až po úpravu nechtov na rukách. V salónoch, kde žiaci pracovali, ocenili ich zručnosti.
Po absolvovaní odbornej zahraničnej stáže žiaci nadobudli lepšiu pozíciu uplatnenia sa na trhu práce a získali väčšie sebavedomie i odvahu komunikovať v cudzom jazyku.

Stáž sa vo všetkých turnusoch konala v termíne od 22.septembra 2013 do 12.októbra 2013. V Nemecku sa konala v meste Lipsko a jeho časti Schkeuditz, v Anglicku v Londýne a v českej republike v meste Pardubice. Účastníkmi projektu boli žiaci SOŠ. Získali poznatky, ktoré môžu využiť v pracovnej pozícii kozmetik, kaderník, kaderník-vizážista a manikér-pedikér, taktiež v podnikaní so zameraním na dané oblasti služieb. Žiaci si rozšírili svoje odborné vedomosti a zručnosti, ktoré mali možnosť si porovnať a využiť v ïalšom vzdelávaní.Absolvovaním odbornej stáže si žiaci zvýšili rozhľad v nových pracovných technikách a postupoch. Zároveň sa oboznámili s novými prípravkami, používanými v daných salónoch partnerských krajín. Prípravky, ktoré sa v daných salónoch používajú sú na prírodnej báze a zodpovedajú ekologickým požiadavkám.

Kozmetické salóny v daných krajinách poskytujú komplexné služby, t.j. nielen kozmetické, ale aj kadernícke, manikérske a masérske . Naši žiaci preto získali vedomosti a zručnosti i v týchto oblastiach.
Odborná stáž umožnila účastníkom odborne sa zdokonaliť v nových technologických a pracovných postupoch a jazykových danostiach a tým lepšie sa uplatniť na európskom trhu práce. Okrem odborných zručností spoznali nové spôsoby organizácie práce a prístup k zákazníkom v inej krajine. Počas zahraničnej odbornej stáže jednotliví účastníci získali nové poznatky a rozšírili svoje odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technologických postupov a zároveň sa oboznámili aj s novými ekologickými prípravkami na prírodnej báze používanými v daných odboroch. Väčšina žiakov získala vyššie sebavedomie v komunikácii v cudzom jazyku, nakoľko počas odbornej stáže bolo potrebné v danom salóne komunikovať so zákazníkom v jazyku používanom v príslušnej krajine. Komunikácia v príslušnom cudzom jazyku bola nevyhnutná nie len v salóne, ale aj počas voľnočasových aktivít. Počas stáže si účastníci rozšírili vedomosti z oblasti histórie a kultúry, mentality národa a o pracovnej disciplíne v danej krajine. Žiaci, ktorí sa zúčastnili stáže v Anglicku bývali priamo v anglických rodinách a tým sa priblížili k zvykom a obyčajom daného regiónu. Úlohou žiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v Nemecku, bolo pred odchodom na stáž si naštudovať, čo najviac informácii o danej krajine, nakoľko prijímajúcu organizáciu zaujímalo, čo všetko účastníci o ich krajine vedia. Veľmi rýchlo sa adaptovali v novom prostredí a v nových podmienkach. Svoje počítačové zručnosti využívali najmä formou elektronickej komunikácie. K riešeniu úloh a problémov zaujali zodpovedný postoj.

Účasť na odbornej stáži mala veľký význam pre účastníkov stáže z hľadiska zlepšenia si jazykových vedomostí a rozšírenia si odborných zručností v oblasti starostlivosti o celkový vzhľad človeka. Veľkým pozitívom stáže je uplatnenie jazykových vedomostí v reálnom prostredí, kde je potrebné využiť komunikáciu vo vzniknutej situácii. Z odbornej stránky stáže je potrebné oceniť uznanie zručností našich žiakov v zahraničí a prenos nových zručností z daných odborov do našej krajiny, čo je aj podstatou projektu. Žiaci, ktorí sa stáže zúčastnili odovzdávajú nové nadobudnuté pracovné techniky nielen v našich salónoch, ale tiež svojim spolužiakom.