Kritériá pre 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025

6425  K kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka
6463 K  kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka

denné štúdium  pre školský rok 2024/2025

Žiaci budú prijímaní v poradí podľa dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach až do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Podmienky prijatia

 1. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktoré sa budú konať formou písomného testu  v dĺžke 45 minút a z učiva 2.stupňa ZŠ. Uchádzač dosiahne z testu zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 20 bodov, z testu z matematiky maximálne 20 bodov . Uchádzač nevykonal úspešne  prijímacie skúšky , ak z niektorej skúšky dosiahne menej ako 5 bodov.
  • Žiaci s vývinovými poruchami učenia konajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou písomného testu. Na vypracovanie majú čas o 25 % dlhší ako ostatní uchádzači a na teste z predmetu matematika môžu žiaci s dyskalkúliou používať kalkulačky.
 2. Výchovno –vyučovacie výsledky v 1. polroku 9. ročníka.
  • za priemerný prospech bez výchovných predmetov (slovenský jazyk alebo vyučovací jazyk, cudzí jazyk,  dejepis, geografia, matematika, prírodoveda alebo biológia, fyzika, chémia ) v 1.polroku 9.ročníka získa uchádzač  maximálne 60 bodov. V prípade, že uchádzač má uvedené dva cudzie jazyky, berie sa do úvahy iba jeden, ten, za ktorý má lepšie známku
  • za zníženú známku zo správania za 2.polrok 8.ročníka a 1.polrok 9.ročníka  ZŠ sa odrátavajú 3 body za každú,
  • za známku nedostatočný sa v 1. polroku 9. triedy ZŠ za každú odrátavajú 3 body za každú
 3. Výsledky v súťažiach:
  • úspešní riešitelia predmetových olympiád a víťazi súťaží, ktorí dosiahnu 1.-3. miesto v obvodnom ( okresnom ) kole získajú 2 body.
  • uchádzači, ktorí dosiahnu 1.-7. miesto v krajskom (celoslovenskom) kole predmetových  olympiád a súťaží získajú 3 body.

Maximálny počet bodov,  ktoré uchádzač získa je 105. V prípade rovnosti celkového počtu bodov, bude uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov získaných spolu z písomných testov SJL a MAT.

Oznam k zdravotnému stavu uchádzača:

 • Vyžaduje sa dobrý zdravotný  stav, dobrá funkcia pohybového systému.
  Štúdium sa neodporúča pri nasledovných diagnózach: poruchy funkcií pohybového aparátu horných a dolných končatín, poruchy chrbtice a jemnej motoriky horných končatín, chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy poruchy zraku, reči a poškodenia sluchu, epileptické záchvaty, ochorenia nervovej sústavy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám. Vhodnosť štúdia pri daných diagnózach by mal posúdiť lekár.

Na základe usmernení Ministerstva školstva zo dňa 26.1.2022, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára k prihláške nie je potrebné.

Povinnými prílohami prihlášky o štúdium sú:

 • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a
  prevencie nie staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania, predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
 • Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

Termíny prijímacieho konania

1.kolo prijímacieho konania

1. termín – 02. máj 2024
2. termín – 06. máj 2024

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59
hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

2.kolo prijímacieho konania

1. termín – 18. júna 2024

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59
hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

V školskom roku 2024/2025 otvárame  3 triedy s počtom žiakov .
( kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka 60 , kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka 30 )

Dokument na stiahnutie tu:

Prihláška na štúdium na strednej škole pre deviatakov (na stiahnutie)

<- Späť na prijímacie konanie

        Kritéria prijímacieho konania do 1.ročníka pre 4-ročný študijný  odbor 6425  K kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka a 6446 Kkozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka  pre školský rok 2024/25 boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 25.01.2024 a v Rade školy dňa 05.02.2024

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.