Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022

6446  N  kozmetik
6425 N kaderník -vizážista

externé – večerné štúdium  pre školský rok 2021/2022

Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou

Žiaci budú prijatí do 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik a  6425 N kaderník -vizážista externé-večerné štúdium  bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia:

  1. Uchádzači dosiahli min. 18 rokov veku.
  2. Uchádzači musia byť absolventmi strednej školy s maturitou
  3. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  na maturitnom vysvedčení do  počtu prijímaných   žiakov.

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2021/2022 otvárame  1 triedu s počtom žiakov 20.
(6446  N  kozmetik 10, 6425 N kaderník –vizážista 10)


Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia do 31.mája 2021.

Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik a 6425 N kaderník -vizážista externé-večerné štúdium ,  pre školský rok 2021/22 boli prerokované na pedagogickej rade 19.11.2020 a Rade školy 22.10.2020.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.