Podnikanie v remeslách a službách

Denné nadstavbové štúdium

 • 2-ročné nadstavbové štúdium 6403 L podnikanie v remeslách a službách
 • maturitná skúška
 • maturitné vysvedčenie

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné vyučenie v učebnom odbore 63 a 64
 • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 3. ročníka SOŠ.

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Maturitná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované vždy štyri dni v týždni teoretické vyučovanie a jeden deň odbornej praxe.

Učebný plán

Externé (večerné) nadstavbové štúdium

 • 2-ročné nadstavbové štúdium 6403 L Podnikanie v remeslách a službách
 • maturitná skúška
 • maturitné vysvedčenie

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné vyučenie v učebnom odbore 63 a 64
 • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 2. polrok 3. ročníka SOŠ.
 • Večerné štúdium je určené pre uchádzačov z praxe

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia

 • Maturitná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Organizácia štúdia

Vyučovanie prebieha externou večernou formou v jeden pracovný deň a to doobeda prax a poobede teória.

Učebný plán

Žiak sa naučí

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, marketingu a manažmentu, obchodná administratíva, právna
náuka, účtovníctvo, základy podnikania a spoločenskej komunikácie.

Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiaka k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností, účtovníctva a daní, pracovnoprávnych vzťahov a pod. Poskytuje žiakovi potrebné vedomosti zo základov podnikania manažmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Absolvent je pripravený zostrojiť vlastný podnikateľský plán vo všetkých detailoch a v celistvosti vo všetkých fázach jeho realizácie v praxi, ekonomicky hodnotiť rozsah investičnej činnosti a určiť jej účelnosť a tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi. Pozná metódy a spôsoby efektívnej pracovnej motivácie, tvorivo využíva moderné a marketingové techniky pri rešpektovaní zásad podnikateľskej etiky. Ovláda vedenie účtovnej evidencie a vie vykonávať iné administratívne práce podľa požiadaviek platnej legislatívy. 

Uplatnenie v praxi

 • v remeslách a službách,
 • v súkromných a štátnych podnikoch
  a organizáciách,
 • v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii,
 • ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej
  úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný
  podnikateľ

Zdravotné požiadavky

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, dobrá funkcia pohybového systému.
Vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám

Učebné pomôcky

Žiak používa pomôcky z predošlého štúdia v odbore kaderník.


Možnosti ďalšieho štúdia

Absolvent nadstavbového štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo si rozšíriť odbornosť štúdiom v pomaturitnom alebo skrátenom štúdiu.