Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti – kozmetik

Stredná odborná škola je oprávnenou inštitúciou na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu kozmetik rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č. 3273/2013/OPI-3/4.

Prihlásenie sa na skúšku

Uchádzač  zašle písomnú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu školy :
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava

Žiadosť o vykonanie skúšky musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača, mobilný kontakt, mailovú adresu
  • adresu trvalého pobytu uchádzača,
  • názov kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada.

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

  • úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania – akékoľvek zameranie (9.roč.,výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom),
  • úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (MŠVVaŠ SR), ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada,- alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)
  • úradne overené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti (zdravotný preukaz),
  • Po kontrole dokladov, ak budú v poriadku vyzveme uchádzača na úhradu poplatku v čiastke 200 € (od 01.01.2024 sa poplatok zvyšuje na 250 €) za jednu skúšku  a následne zašleme pokyny ku skúške. V prípade, že uchádzač bude chcieť si u  nás urobiť  skúšku aj pre ďalšiu kvalifikáciu, poplatok je 160 € (od 01.01.2024 sa poplatok zvyšuje na 200 €).

Poplatok uhraďte na účet číslo:

Tvar IBAN:  SK33 8180 0000 0070 0047 4646, SWIFT kód BIC:  SPSRSKBA
7000 47 4646/8180 Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 3273
Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača a kvalifikáciu.

Termín závisí od počtu prihlásených

Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Opravná skúška


Ak  uchádzač vykonal skúšku „neúspešne“, môže vykonať opravnú skúšku. Poplatok za opravnú skúšku je 200 €.

Ďalšie podmienky:

  • Sumu uhradenú za vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti škola nevráti ani v prípade neúspešnej vykonanej skúšky
  • Odhlásenie zo skúšky je možné najneskôr do 24 hodín pred začatím skúšky a iba zo zdravotných dôvodov alebo vážnych osobných dôvodov, avšak škola si vyhradzuje právo určiť výšku storno poplatku v rozpätí 0-100%.
  • Pri neúčasti príp. odhlásení zo skúšky menej ako 24 hodín pred začatím skúšky škola uhradený poplatok nevracia.

Termíny


Ďalší termín skúšky je: 20.04.2024 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 12.04.2024)
08.06.2024 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 03.06.2024)

Kontakt

Komunikácia len cez  mailovú komunikáciu:
skuskyos@beautycare-study.sk
Mgr. Michaela Remšíková


Témy ku skúškam TU >>>

Usmernenie MŠVVaŠ SR k skúškam >>>

Rámcové požiadavky na skúšky sú zverejnené na stránke    ministerstva školstva  http://isdv.fri.uniza.sk/Qualifications.aspx   pod jednotlivými kvalifikáciami