Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti – Pánsky kaderník (holič)

Stredná odborná škola je oprávnenou inštitúciou na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu kaderník rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č. 3273/2017/142/1

Prihlásenie sa na skúšku

Uchádzač  zašle písomnú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu školy :
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava

Žiadosť o vykonanie skúšky musí obsahovať:

  • meno, priezvisko (ak má titul), dátum a miesto narodenia uchádzača, mobilný kontakt, mailovú adresu
  • adresu trvalého pobytu uchádzača,
  • názov kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada.

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

  • úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania – akékoľvek zameranie (9.roč.,výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom),
  • úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (MŠVVaŠ SR), ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada,- alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)
  • úradne overené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti (zdravotný preukaz),
  • Po kontrole dokladov, ak budú v poriadku vyzveme uchádzača na úhradu poplatku v čiastke 250 € za jednu skúšku  a následne zašleme pokyny ku skúške. V prípade, že uchádzač bude chcieť si u  nás urobiť  skúšku aj pre ďalšiu kvalifikáciu, poplatok je 200 €.
  • Poplatok uhraďte na účet číslo:

Tvar IBAN:  SK33 8180 0000 0070 0047 4646
SWIFT kód BIC:  SPSRSKBA
7000 47 4646/8180 Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 3273
Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača a kvalifikáciu.

Termín závisí od počtu prihlásených

Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Ak  uchádzač vykonal skúšku „neúspešne“, môže vykonať opravnú skúšku. Poplatok za opravnú skúšku je 250 €

TermínyĎalší termín skúšky je: 14.10.2023 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 09.10.2023)
09.12.2023 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 04.12.2023)


Kontakt

Uprednostnite prosím  mailovú komunikáciu:
skuskyos@beautycare-study.sk
Mgr. Michaela Remšíková – 0911 740 366


Tlačivo žiadosti TU >>>
Témy k skúškam TU >>>
Usmernenie MŠVVaŠ SR k skúškam >>>
Rámcové požiadavky na skúšky sú zverejnené na stránke    ministerstva školstva  http://isdv.fri.uniza.sk/Qualifications.aspx   pod jednotlivými kvalifikáciami