Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti – vizážista

Stredná odborná škola je oprávnenou inštitúciou na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu vizážista rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č. 3273/2013/OPI-3/6.

Prihlásenie sa na skúšku:

Uchádzač  zašle písomnú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu školy:
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava

Žiadosť o vykonanie skúšky musí obsahovať:

meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača, mobilný kontakt, mailovú adresu
adresu trvalého pobytu uchádzača,
názov kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada.

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

  • úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania – akékoľvek zameranie (9.roč.,výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom),
  • úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (MŠVVaŠ SR), ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada,- alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)
  • úradne overené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti (zdravotný preukaz),
  • Po kontrole dokladov, ak budú v poriadku vyzveme uchádzača na úhradu poplatku v čiastke 200 € za jednu skúšku  a následne zašleme pokyny ku skúške. V prípade, že uchádzač bude chcieť si u  nás urobiť  skúšku aj pre ďalšiu kvalifikáciu, poplatok je 160 €.

Poplatok uhraďte na účet číslo:
Tvar IBAN:  SK33 8180 0000 0070 0047 4646, SWIFT kód BIC:  SPSRSKBA

7000 47 4646/8180 Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 3273
Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača a kvalifikáciu.

Termín závisí od počtu prihlásených

Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Ak  uchádzač vykonal skúšku „neúspešne“ , môže vykonať opravnú skúšku. Poplatok za opravnú skúšku je 200 €

Termíny

Ďalší termín skúšky je: 14.10.2023 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 09.10.2023)
09.12.2023 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 04.12.2023)

Kontakt

Uprednostnite prosím  mailovú komunikáciu:
skuskyos@beautycare-study.sk
Mgr. Michaela Remšíková – 0911 740 366

Tlačivo žiadosti TU >>>
Témy ku skúške TU >>>

Usmernenie MŠVVaŠ SR k skúškam >>>

Rámcové požiadavky na skúšky sú zverejnené na stránke ministerstva školstva  http://isdv.fri.uniza.sk/Qualifications.aspx  pod jednotlivými kvalifikáciami.